Вие сте тук

Европол търси заместник изпълнителният директор на дирекция „Капацитет“

Европол
понеделник, 31 Октомври, 2022 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 31 октомври е публикувано обявление, че Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) обявява свободно работно място за поста заместник изпълнителният директор на дирекция „Капацитет“ и главен служител по въпросите на информацията (CIO). Европол е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Агенцията е създаден през 1995 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

Заместник изпълнителният директор на дирекция „Капацитет“ на Европол и главен служител по въпросите на информацията (CIO) отговаря за ефективното изпълнение на своите отговорности и е подчинен на изпълнителния директор.

В структурата на дирекция „Капацитет“ влизат отдел „ИКТ“ (C1), отдел „Администрация“ (C2) и звено „Управление на информацията“.

Критерии за допустимост

Задължителни изисквания към кандидатите:

  • да са част от състава на компетентен орган по смисъла на член 2, буква а) от Регламента за Европол и да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, като не трябва да са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
  • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
  • да са физически годни да изпълняват задълженията, свързани с длъжността, както това е уточнено в член 13 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС);
  • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степента, необходима за изпълнението на задълженията.

Краен срок за кандидатстване: 12 декември 2022 г., 23:59 ч. ЦЕВ

Провеждане на процедурата за набиране на персонал: първо тримесечие на 2023 г.

Дата на встъпване в длъжност: веднага след като длъжността се освободи (очаква се на 1 август 2023 г.).

За допълнителна информация относно процедурата за кандидатстване и подбор вижте Насоките на Европол за наемане на персонал, достъпни на уебсайта на Европол.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Заместник изпълнителен директор на Европол –Дирекция „Капацитет“ (главен служител по въпросите на информацията) (922.9 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.