Вие сте тук

ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ търси главен съветник

Дата на публикуване: 
сряда, 15 Май, 2019 - 15:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността главен съветник на генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“.

Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“отговаря за инициирането и осъществяването на политиките, свързани с финансовия сектор на ЕС. Задачата на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“е да изгражда стабилни, добре регулирани и конкурентоспособни в световен план финансови пазари на ЕС в интерес на предприятията, инвеститорите и потребителите.

За тази цел генералната дирекция представя и наблюдава ефективността на реформите във финансовия сектор, реагира при възникващи рискове за финансовата стабилност и гарантира, че съответното законодателство на ЕС се прилага напълно. За подобряването на достъпа до финансиране за предприятията, особено за МСП, чрез което да се насърчават растежът и създаването на работни места, ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“представя инициативи, предназначени за създаването на съюз на капиталовите пазари в целия ЕС. Тя също така активно допринася за законодателните и незаконодателните предложения, предвидени в плана на Комисията за действие относно финансирането на устойчивия растеж и плана за действие в областта на финансовите технологии.

Освен това ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“работи в тясно сътрудничество с международните партньори за насърчаване на съгласуваността в регулирането и изпълнението на договорените стандарти и принципи.

ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“търси да назначи главен съветник, който да съветва генералния директор по хоризонтални въпроси на политиката.

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години или
    • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит).
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации.
  • Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша консултантска длъжност в област, релевантна за настоящата позиция.
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от събеседването на този друг език.
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е 14 юни 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността главен съветник (степен AD 14) – Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ (221.37 KB, PDF)