Вие сте тук

ГД „Регионална и селищна политика“ търси главен съветник по международните отношения

Европейската комисия
Дата на публикуване: 
сряда, 17 Март, 2021 - 10:07
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 март е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ обявява свободно работно място за длъжността главен съветник по международните отношения (степен AD 14).

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (ГД REGIO) се стреми да съдействаме за трайно подобряване на икономиката и на качеството на живота на всички граждани на ЕС.

Генералната дирекция управлява два фонда на политиката на сближаване – Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд. През програмния период 2014-2020 г. тези два фонда разполагат с бюджет от 274 милиарда евро. Освен това генералната дирекция управлява фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, чийто максимален годишен бюджет е 1 милиард евро. За програмния период 2021-2027 г. е предвиден бюджет в размер на 260 милиарда евро за двата фонда (ЕФРР и Кохезионния фонд). Генералната дирекция ще отговаря също така за новия Фонд за справедлив преход (19 милиарда евро) и за резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит. Тя разполага с персонал от над 700 души.

Генералната дирекция има за цел да работи заедно с партньорите от държавите членки (съвместно управление) за постигане на максимален ефект от програмите и проектите по отношение на икономическото и социалното сближаване. Генералната дирекция се стреми да използва наличните средства за изпълнение на висококачествени програми и проекти на място.

Основните задачи на главния съветник по международните отношения са:

да определя международната стратегия на генералната дирекция;

да осигурява изпълнението на действията, и по-специално на подготвителните действия и пилотните проекти на Европейския парламент в областта на международните въпроси;

да представлява генералната дирекция в провежданите в рамките на политиката диалози с трети държави по въпроси, свързани с регионите и градовете, както и в преговорите по нови споразумения на ЕС с трети държави (глави за регионалната и/или селищната политика) и в междуведомствените ръководни групи, отговарящи за международните отношения на ЕС;

да осигурява координация с работещите в тази сфера служби, и по-специално с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Службата за инструментите в областта на външната политика (FPI), генерална дирекция „Международни партньорства“ (INTPA) и генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (NEAR);

да извършва надзор и координиране на дейностите на екипа, отговарящ за международните отношения, в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в област, свързана с обявената длъжност;
  • Консултантски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша консултантска длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 21 април 2021 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ обявява свободно работно място за длъжността главен съветник по международните отношения (степен AD 14) (868.99 KB, PDF)