Вие сте тук

Генерална дирекция „Администрация“ на Съда на Европейския съюз търси директор на дирекция „Сгради и сигурност“

 Съд на Европейския съюз
Дата на публикуване: 
сряда, 23 Март, 2022 - 10:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 март е публикувано обявление, че в Генерална дирекция „Администрация“ на Съда на Европейския съюз ще бъде свободна длъжността директор на дирекция „Сгради и сигурност“ (степен AD 14 или AD 15).

Под ръководството на генералния директор на генерална дирекция „Администрация“ директорът на дирекция „Сгради и сигурност“ (ДСС) управлява същата, като организира и координира дейността ѝ.

ДСС отговаря за ръководството и осъществяването на строителните проекти на Съда на Европейския съюз (институцията), за преобразуването и оборудването на заетите от институцията сгради и поддържането им. Тя осигурява управлението и поддръжката на техническите инсталации. Тя отговаря и за сигурността на лицата, информацията и имуществото в рамките на дейностите на институцията.

В рамките на правомощията си директорът на ДСС представлява институцията пред външни органи и форуми, сред които националните органи на държавата домакин, както и в рамките на сътрудничеството между институциите на Европейския съюз.

Кандидатите трябва да отговарят на условията за назначаване на длъжностно лице, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.Освен това за тази длъжност те трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
  • да имат най-малко десетгодишен професионален опит в една или няколко от областите строителство, сигурност и логистика;
  • да имат най-малко петгодишен професионален опит в управлението на екипи;
  • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на службата се изисква добро владеене на френски език; владеенето на английски и/или немски език представлява предимство.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на електронен адрес DIR-DBS@curia.europa.eu, най-късно до 22 април 2022 г.

Към кандидатурите следва да се приложат подробна автобиография и всички други подходящи документи. Кандидатите трябва освен това да приложат към кандидатурата си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) на виждането си за работата и управлението на дирекцията, за която се отнася поканата за подаване на кандидатури.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор на дирекция „Сгради и сигурност“ (818.61 KB, PDF)