Вие сте тук

Генерална дирекция „Информатика“ търси директор за Дирекция S

Дата на публикуване: 
петък, 17 Декември, 2021 - 13:08
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 декември е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор за DIGIT.S към Генерална дирекция „Информатика“.

Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT) отговаря за предоставянето на цифрови услуги, които подпомагат Европейската комисия и други институции, органи и агенции на ЕС в техните ежедневни административни и свързани с политиките дейности. Тя също така е движеща сила за цифровата трансформация на Европейската комисия в съответствие със Стратегията в областта на цифровите технологии. Освен това ГД „Информатика“ подпомага публичните администрации в държавите членки на ЕС, по пътя им към цифрова трансформация, следвайки общи правила и принципи за оперативна съвместимост.

Дирекция S на ГД „Информатика“ отговаря за създаването и поддържането на програма за сигурност на информационните технологии, за да се гарантира, че системите, данните и непрекъснатостта на дейността на Комисията са адекватно защитени от киберзаплахи и атаки. Дейностите на дирекцията включват определянето и прилагането на вътрешни политики, правила и стандарти за сигурност на ИТ в кибернетичното пространство, както и извършването на дейности по откриване и реагиране на уязвимости и инциденти.

В рамките на ГД „Информатика“ директорът на DIGIT.S отговаря за цялостната стратегическа ориентация и управление на дирекцията, и по-специално за подобряване на позицията и подготвеността на Комисията в областта на киберсигурността, като действа в рамката, определена в декларацията за мисията и годишната работна програма на генералния директор. Като част от висшия ръководен екип на ГД „Информатика“ и в тясно сътрудничество с другите директори на ГД „Информатика“ директорът на DIGIT.S допринася за развитието и изпълнението на цялостните стратегии и операции на ГД „Информатика“, както и на Стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии.

Мястото на работа е Брюксел, където се намира седалището на ГД „Информатика“ .

Длъжността е свободна от 1 август 2022 г.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години от този опит трябва да са в област, свързана с длъжността;
  • Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 25 януари 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор за DIGIT.S (степен AD 14) – COM/2021/10410 (859.78 KB, PDF)