Вие сте тук

Генерална дирекция „Международни партньорства“ търси директор за дирекция C „Близък изток, Азия и Тихоокеански регион“

Дата на публикуване: 
петък, 19 Март, 2021 - 10:49
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 март е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Международни партньорства“ обявява свободно работно място за длъжността директор.

Мисията на Генерална дирекция „Международни партньорства“ (ГД INTPA) е да допринася за устойчивото развитие, изкореняването на бедността, мира и защитата на правата на човека чрез международни партньорства, които утвърждават и насърчават европейските ценности и интереси.

ГД INTPA има водеща роля при формулирането на политиките на ЕС в областта на международното сътрудничество и изграждането на партньорства с държави и международни организации по целия свят. ГД INTPA работи заедно със службите на Комисията, за да гарантира, че външното измерение на политиките на ЕС укрепва нейната дейност в световен мащаб. ГД INTPA тясно координира действията си с държавите членки в рамките на подход „Екип Европа“ в подкрепа на политиката на ЕС в глобален мащаб. ГД INTPA основава своите действия на международното право и многостранното сътрудничество и е начело на усилията на Европейския съюз за изпълнение на ангажиментите поети на международно равнище, по-специално Програмата на ООН до 2030 г. и Целите за устойчиво развитие, както и Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Под прекия надзор на заместник генералния директор, отговарящ за координацията на тази дирекция и на Дирекция „Африка“ и Дирекция „Латинска Америка и Карибския басейн“, избраният кандидат:

 • предоставя общи насоки и напътствия за ефективното планиране, координиране и изпълнение на програмите на ГД INTPA в Близкия изток, Азия и Тихоокеанския басейн;
 • участва в определянето и изпълнението на цялостната стратегическа визия на генералната дирекция и осигурява солиден принос за постигането на приоритетите на Комисията;
 • осигурява и контролира ефективното планиране и управление на дейностите на дирекцията, включително участие в съответните управленски инстанции, процеси за управление на риска, докладване и комуникация и анализ/оценка на резултатите;
 • представлява заместник генералния директор и генералния директор във външни и вътрешни прояви;
 • осигурява координацията с другите дирекции на ГД и други служби на Комисията, както и представителството и преговорите с външни и международни заинтересовани страни;
 • ръководи дирекцията по начин, който предоставя възможност за широко участие, като позволява на колегите да използват пълноценно своите умения и потенциал;
 • управлява и координира дейностите на над 110 служители, работещи в 4 отдела в Брюксел.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години трябва да са в област, свързана с длъжността;
 • Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 23 април 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Генерална дирекция „Международни партньорства“ – Обява за свободно работно място за длъжността директор (степен AD 14) – COM/2021/10402 (869.29 KB, PDF)