Вие сте тук

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ търси главен съветник

сряда, 2 Октомври, 2019 - 10:22
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 октомври е публикувано обявление за  свободно работно място за длъжност главен съветник в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ (ГД „Мобилност и транспорт“).

ГД “ Мобилност и транспорт“ отговаря за разработването на политики в областта на транспорта за Европейския съюз. Генералната дирекция работи под политическото ръководство на колегиума на членовете на Комисията, и по-специално в настоящия му състав – на заместник-председателите Юрки Катайнен и Марош Шефчович и комисар Виолета Булц.

ГД „Мобилност и транспорт“ разработва стратегически политики за транспортния сектор; следи за прилагането на действащото законодателство на ЕС и прави нови законодателни предложения; насърчава обмена на най-добри практики. Работата ѝ е придружена от програми за финансова подкрепа, особено за проекти за научни изследвания и иновации в рамките на „Хоризонт 2020“ и за съфинансиране на инвестиции в транспортна инфраструктура по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Генералната дирекция насърчава политики в международен план и предоставя информация на обществеността и на заинтересованите страни.

Основните задачи на главния съветник ще бъдат:

  • да подпомага генералния директор, като предоставя стратегически съвети и насоки относно цифровизацията на транспорта и мобилността в тясно сътрудничество с ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (ГД CNECT), ГД „Научни изследвания и иновации“ (ГД RTD), ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (ГД GROW) и Съвместния изследователски център (JRC);
  • да допринася за развитието на политиката на Комисията относно цифровизацията и ниските емисии, целяща постигането на интелигентна, безопасна, устойчива и безпрепятствена мобилност в полза на гражданите и предприятията;
  • да си сътрудничи тясно със заместник генералния директор и дирекцията, отговаряща за политиката по съответните въпроси, и по-специално дирекция B, като същевременно е пряко подчинен на генералния директор.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
  • Степен или диплома за висше образование: Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу опит, придобит след получаване на дипломата).
  • Професионален опит: Кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да бъдат на съветническа длъжност на високо равнище.
  • Езикови умения: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.
  • Възрастова граница: Кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от закона по отношение на военната служба. Те трябва да предоставят подходящи препоръки за годността си да изпълняват своите задължения и да са физически годни да изпълняват тези задължения.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 4 ноември 2019 г., в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ обявява свободно работно място за длъжност главен съветник – COM/2019/10390 (377.15 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.