Вие сте тук

Генерална дирекция по финанси търси длъжностни лица

 Европейски парламент
петък, 24 Февруари, 2023 - 10:48
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 24 февруари е публикувано обявление, че Европейският парламент  реши да организира процедура за подбор за наемането на длъжностни лица в Генерална дирекция по финанси (ГД FINS).

ГД FINS търси висококвалифицирани и компетентни професионалисти, способни да помагат, под ръководството на генералната дирекция, при управлението и поддръжката на платформата на Европейския парламент SAP S4HANA. Процедурата за подбор има за цел най-вече попълване на свободни длъжности в Отдел Център за експертни познания относно системите за информация във финансовата област в Люксембург.

Обявление обхваща две степени (AD 6 и AD 9). Кандидатите могат да кандидатстват само за една степен. Следователно, както е посочено в раздел Б.1 от обявлението за наемане на работа, кандидатите трябва да изберат степента, за която кандидатстват към момента на онлайн подаване на кандидатурата и не могат да променят избора си, след като валидират своята онлайн кандидатура.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите, кандидатът (-ите) следва да отговаря (-т) на следните общи условия за допустимост:

  • да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате с пълни граждански права;
  • да сте изпълнили произтичащите от законите задължения по отношение на военната служба;
  • да сте в състояние да представите необходимите писмени препоръки, удостоверяващи Вашата годност за изпълнение на предвидените задължения.

Трябва да кандидатствате чрез платформата Apply4EP.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 13 април 2023 г., 17:00 ч. люксембургско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа – Бизнес анализатор – SAP (AD 6 и AD 9) PE/281/S/FINS (1.53 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.