Вие сте тук

Генерална дирекция за партньорствата за парламентарната демокрация търси генерален директор

Европейски парламент
понеделник, 11 Юли, 2022 - 11:19
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 юли е публикувано обявление, че председателят на Европейския парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „генерален директор (ж/м)“ (AD, степен 15) в Генералната дирекция за партньорствата за парламентарната демокрация.

Тази процедура за подбор ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Генералният директор ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

На генералния директор се възлага изпълнението на следните задачи:

 • да осигурява правилно функциониране на голяма структурна единица в Генералния секретариат на Европейския парламент, включваща няколко дирекции, обхващащи областите на компетентност на генералната дирекция;
 • да предлага развитие, да определя целите и средствата, да управлява екипи, да избира начините на организация, да осигурява финансови ресурси;
 • да управлява и/или да контролира хоризонтални проекти;
 • да предоставя съвети на генералния секретар и на членовете на Европейския парламент в съответните области на компетентност – да си сътрудничи с юрисконсулта и другите генерални директори;
 • да представлява институцията, когато е необходимо;
 • да изпълнява функцията на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити;
 • да замества генералния секретар, когато е необходимо.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните общи условия:

 • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползва от своите граждански права;
 • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
 • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Кандидатите се приканват да изпратят единствено по електронна поща мотивационно писмо във формат pdf (à l'attention de Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen, avis de recrutement numéro PE/273/S) (на вниманието на г-н Генералния секретар на Европейския парламент, обявление за заемане на длъжност PE/273/S) и автобиография във формат Europass, като посочат референтния номер на обявлението за заемане на длъжност (PE/273/S) в предмета на съобщението, на следния адрес: PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часа на изпращане на съобщението по електронната поща.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 1 август 2022 г., понеделник, 12 ч. (на обяд), брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност PE/273/S – Генерален директор (ж/м) (функционална група AD, степен 15) в Генерална дирекция за партньорствата за парламентарната демокрация (864.01 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.