Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета обявява свободни длъжности за директори в рамките на Генерална дирекция RELEX

Justus Lipsius
Дата на публикуване: 
сряда, 6 Октомври, 2021 - 10:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 октомври е публикувано обявление за свободни длъжности, обхващащо четири длъжности за директори в рамките на Генерална дирекция RELEX (Външни отношения) - за RELEX.1 „Глобални и хоризонтални въпроси“, за RELEX.2 „Африка и Близък Изток и Северна Африка (БИСА)“, за RELEX.4 „Разширяване и Европа“, и за RELEX.5 „Сигурност и управление на кризи“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета и техните председатели във всички области на дейност. Това включва изготвяне на политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генералният директор изготвя политически документи и брифинги за председателя на Европейския съвет, допринася за обсъжданията на Европейския съвет в областта на външните отношения и координира организацията на Съвета по външни работи, включително на неговите състави по въпросите на отбраната и развитието. Генералният директор координира подготовката на обсъжданията в Съвета по общи въпроси, свързани с разширяването и реакцията при кризи. Генералният директор също така консултира председателството и подготвя брифинги за председателя на Корепер и няколко работни групи, които разглеждат както законодателни, така и незаконодателни досиета.

Под ръководството на генералния директор Вие ще управлявате и координирате Вашата дирекция и нейните ресурси, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате служителите в хода на работата им. Ще гарантирате качеството на услугите и продуктите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и сътрудничество в рамките на дирекцията, с цялата генерална дирекция и с другите служби на ГСС.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu и не по-късно от крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (в полето „Относно“ на имейлите трябва да се посочи: CONS/AD/174/21.

Крайният срок за кандидатстване е 20 октомври 2021 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободни длъжности CONS/AD/174/21 (1.91 MB, PDF)