Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор на Дирекция TREE.1

Дата на публикуване: 
сряда, 15 Февруари, 2023 - 11:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 февруари е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за длъжността директор на Дирекция TREE.1.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Под ръководството на генералния секретар той дава становища и подпомага Европейския съвет и Съвета, както и техните председателства, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда, образование“ (DG TREE) се занимава с три състава на Съвета: Околна среда (ENV), Образование, младеж, култура и спорт (EYCS) и Транспорт, телекомуникации и енергетика (ТТЕ). Основната цел е да осигурим възможност на Съвета и неговите подготвителни органи да постигат напредък в работата си в тези области на политиката (по-специално като подкрепяме и съветваме председателствата на Съвета на ЕС) и да отговарят и действат по искания и молби на председателя на Европейския съвет и на генералния секретар в тези много актуални области на политиката.

Понастоящем DG TREE се състои от две дирекции, всяка от които е съсредоточена върху конкретни области на политиката, а именно TREE.1, която се занимава с околната среда, изменението на климата, образованието, младежта, културата, аудио-визуалния сектор и спорта, включително международните аспекти, и TREE.2., която се занимава с транспорта, енергетиката и телекомуникациите и програмата в областта на цифровите технологии.

Дирекция TREE.1 координира организацията и подготовката по същество на заседанията на Съвета по околна среда и на Съвета по образование, младеж, култура и спорт и на заседанията на техните подготвителни органи (Корепер, работни групи). Освен това тя осигурява цялостната връзка между тези области на политиката и другите политики на ЕС.

Дирекцията се състои от два отдела, които се координират от един директор. TREE.1.A се занимава с околната среда и изменението на климата, а TREE.1.B – с образованието, младежта, културата, аудио-визията/медиите и спорта.

Под ръководството на генералния директор ще управлявате и координирате Вашата дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате и упражнявате надзор над дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате служителите в хода на работата им. Ще гарантирате качеството на услугите и резултатите, постигнати от дирекцията, както и ефективната комуникация и сътрудничество в рамките на дирекцията, в рамките на генералната дирекция и с други служби на ГСС, с държавите членки и институциите на ЕС, като например Европейския парламент и Комисията, органите на ЕС и други външни заинтересовани страни.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/184/23.

Крайният срок за кандидатстване е 7 март 2023 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност директор в Дирекция TREE.1 – CONS/AD/184/23 (865.49 KB, PDF)