Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор на Дирекция TREE.1

сряда, 15 Февруари, 2023 - 11:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 февруари е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за длъжността директор на Дирекция TREE.1.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Под ръководството на генералния секретар той дава становища и подпомага Европейския съвет и Съвета, както и техните председателства, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда, образование“ (DG TREE) се занимава с три състава на Съвета: Околна среда (ENV), Образование, младеж, култура и спорт (EYCS) и Транспорт, телекомуникации и енергетика (ТТЕ). Основната цел е да осигурим възможност на Съвета и неговите подготвителни органи да постигат напредък в работата си в тези области на политиката (по-специално като подкрепяме и съветваме председателствата на Съвета на ЕС) и да отговарят и действат по искания и молби на председателя на Европейския съвет и на генералния секретар в тези много актуални области на политиката.

Понастоящем DG TREE се състои от две дирекции, всяка от които е съсредоточена върху конкретни области на политиката, а именно TREE.1, която се занимава с околната среда, изменението на климата, образованието, младежта, културата, аудио-визуалния сектор и спорта, включително международните аспекти, и TREE.2., която се занимава с транспорта, енергетиката и телекомуникациите и програмата в областта на цифровите технологии.

Дирекция TREE.1 координира организацията и подготовката по същество на заседанията на Съвета по околна среда и на Съвета по образование, младеж, култура и спорт и на заседанията на техните подготвителни органи (Корепер, работни групи). Освен това тя осигурява цялостната връзка между тези области на политиката и другите политики на ЕС.

Дирекцията се състои от два отдела, които се координират от един директор. TREE.1.A се занимава с околната среда и изменението на климата, а TREE.1.B – с образованието, младежта, културата, аудио-визията/медиите и спорта.

Под ръководството на генералния директор ще управлявате и координирате Вашата дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате и упражнявате надзор над дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате служителите в хода на работата им. Ще гарантирате качеството на услугите и резултатите, постигнати от дирекцията, както и ефективната комуникация и сътрудничество в рамките на дирекцията, в рамките на генералната дирекция и с други служби на ГСС, с държавите членки и институциите на ЕС, като например Европейския парламент и Комисията, органите на ЕС и други външни заинтересовани страни.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/184/23.

Крайният срок за кандидатстване е 7 март 2023 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност директор в Дирекция TREE.1 – CONS/AD/184/23 (865.49 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.