Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор за Дирекция „Цифрови платформи“

петък, 12 Юли, 2019 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 юли е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор на Дирекция „Цифрови платформи“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на дейност на ЕС. Той предоставя правни и политически консултации и подкрепа на председателите и членовете на Европейския съвет и на Съвета, координира работата с други институции, изготвя доклади и компромисни текстове. Наред с това ГСС осигурява съоръженията и инфраструктурата, за да гарантира гладкото функциониране на Европейския съвет и на Съвета.

Дирекция „Цифрови платформи“ е част от служба „Цифрови услуги“ (SMART). SMART се ръководи от заместник генерален директор, който е подчинен на генералния секретар. Като работи в партньорство с делегатите и персонала, службата организира информацията и я предоставя чрез интелигентни и защитени услуги. Тя спомага за промяната на трудовата дейност чрез иновации и стимулиране на нагласата за приоритетно използване на цифровите технологии.

Ролята на директора е да определя целите и стратегическото развитие на дирекцията, включително разработването на стратегии за цифрова модернизация. Директорът управлява ефикасно дирекцията, ресурсите и дейностите ѝ. Той осигурява качеството на предоставяните услуги и продукти. Той консултира висшето ръководство и делегациите в областите, попадащи в сферата на компетентност на дирекцията. Директорът отговаря пряко за осигуряването на ефикасни, ефективни и защитени ИТ платформи, консултации и подкрепа в областта на информационната сигурност. Ежегодно дирекцията управлява бюджет от около 30 милиона евро, около 80 договора с доставчици на оборудване и услуги и около 20 покани за участие в тръжни процедури.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 4 септември 2019 г., 12:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени по имейл на адрес: applications.management@consilium.europa.eu не по-късно от крайната дата. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – CONS/AD/148/19 (2.51 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.