Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор за дирекция LIFE.5

Генерален секретариат на Съвета
четвъртък, 30 Юни, 2022 - 10:06
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юни е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор в дирекция LIFE.5 Здравеопазване.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Под ръководството на генералния секретар той дава становища и подпомага Европейския съвет и Съвета, както и техните председателства, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (ГД LIFE) координира организацията на съставите на Съвета „Селско стопанство и рибарство“ и „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси“ (EPSCO). Съставите заседават съответно около десет и четири пъти годишно.

ГД LIFE се състои от пет дирекции: LIFE.1, която се занимава със селското стопанство (SCA – Специален комитет по селско стопанство); LIFE.2, занимаваща се с въпросите на рибарството; LIFE 3, занимаваща се с ветеринарните и фитосанитарните въпроси, храните и горското стопанство LIFE.4, която се занимава със заетостта и социалната политика; LIFE.5, която се занимава със здравеопазването; всички те са подчинени на генералния директор.

Дирекция LIFE.5 се занимава със следните области на политиката: здравеопазване, фармацевтични продукти, медицински изделия и финансиране. По-конкретно дирекцията се занимава със законодателните предложения и политическите инициативи и съветва председателството на Съвета и председателя на Европейския съвет по всички тези въпроси. Дирекцията помага за подготовката на заседанията на Съвета EPSCO и на съответните заседания на Корепер, а също и на работните групи, които разглеждат както законодателни, така и незаконодателни досиета. Освен това дирекцията изготвя позициите на ЕС, които трябва да се заемат в съответните международни организации (СЗО, назначаване на членове на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата).

Под ръководството на генералния директор директорът ще управлява и координира дирекцията и нейните ресурси, ще организира дейностите ѝ и ще подпомага и мотивира служителите в хода на работата им. Ще гарантира качеството на услугите и продуктите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и сътрудничество в рамките на дирекцията, с цялата генерална дирекция и с другите служби на ГСС.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/179/22 LIFE.5).

Преди да изпратят кандидатурата си, кандидатите следва внимателно да проверят дали отговарят на изискванията, посочени в частта „Политика за набиране на персонала“ по-горе, за да се избегне автоматично изключване от процедурата за подбор.

Крайният срок за кандидатстване е 13 юли 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжността  директор в дирекция LIFE.5 - CONS/AD/179/22 (860.1 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.