Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси генерални директори

Съвет на ЕС
сряда, 15 Септември, 2021 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 септември са публикувани три обяви за свободни работни места за поста „генерален директор“ в Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (LIFE), Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECOFIN) и Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва изготвяне на политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (LIFE)

Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (LIFE) включва пет дирекции: LIFE.1, която се занимава със селското стопанство (SCA – Специален комитет по селско стопанство); LIFE.2, която се занимава с рибарството; LIFE.3, която се занимава с ветеринарни и фитосанитарни въпроси, храни и горско стопанство; LIFE.4, която се занимава със заетостта и социалната политика; LIFE.5, която се занимава със здравето. Всички те се отчитат пред генералния директор.

Генералната дирекция координира организацията на съставите на Съвета „Селско стопанство и рибарство“ и „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси“ (EPSCO), като съставите заседават съответно около десет и четири пъти годишно. Тези заседания на Съвета се подготвят от Корепер и няколко работни групи, които се занимават както със законодателни, с незаконодателни досиета и с международните отношения във връзка с тези досиета.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с петимата директори в LIFE Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси. Вие ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му, ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество. Ще поддържате култура на ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на LIFE, така и с другите генерални дирекции, а също и с другите служби на ГСС.

В сътрудничество с други генерални дирекции Вие ще отговаряте за хоризонталната политика и процедурната координация с цел да се подпомогне приемствеността и съгласуваността на работата на Съвета и на Европейския съвет.

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECOFIN)

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECOFIN) ще се състои от две дирекции: ECOFIN.1 „Икономическа политика и финансови услуги“ и ECOFIN.2 „Бюджет, данъци, митнически съюз и политика на сближаване“, като и двете се отчитат на генералния директор. Има вероятност генералната дирекция да претърпи реорганизация през следващите години.

Задачата на генералната дирекция е да координира дейностите на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) и да подпомага срещите на Еврогрупата, които са неформални заседания на министрите на финансите от държавите членки от Еврозоната. Както Съветът по икономически и финансови въпроси, така и Еврогрупата заседават ежемесечно и генералната дирекция осигурява координацията между тях.

Основната дейност е по-нататъшното развитие на Икономическия и паричен съюз, в частност укрепването на икономическото управление, координацията на икономическите политики, и по-конкретно завършването на съюза на капиталовите пазари и банковия съюз.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с двамата директори в ГД ECOFIN Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Вие ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество. Ще поддържате култура на ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на ГД ECOFIN, така и с другите генерални дирекции, а също и с другите служби на ГСС.

В сътрудничество с други генерални дирекции Вие ще отговаряте за хоризонталната политика и процедурната координация с цел да се подпомогне приемствеността и съгласуваността на работата на Съвета и на Европейския съвет.

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“

Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ ще се състои от три дирекции, които ще обхващат областите на вътрешния пазар, защитата на потребителите, интелектуалната собственост, конкуренцията, промишлеността, научните изследвания, космическото пространство и търговията; всички те се отчитат пред генералния директор.

Задачата на генералната дирекция е да координира дейностите на Съвета по конкурентоспособност, който заседава най-малко четири пъти годишно и се занимава с единния пазар, промишлеността, научните изследвания и космическото пространство.

На генералната дирекция е възложена законодателната дейност в обширната област на конкурентоспособността и тя участва в наблюдението и последващите действия във връзка с различни инициативи на политиките, свързани с единния пазар. Генералната дирекция подпомага Съвета в непрекъснатите му усилия за разгръщане на пълния потенциал на вътрешния пазар.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с тримата директори Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Вие ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество. Ще поддържате култура на ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на генералната дирекция, така и с другите генерални дирекции, а също и с другите служби на ГСС.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия към момента на подаване на кандидатурите за горепосочените позиции:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2021 г.,12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат само по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

  1. Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (LIFE) - CONS/AD/168/21 (1.91 MB, PDF)
  2. Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECOFIN) – CONS/AD/172/21 (1.91 MB, PDF)
  3. Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ – CONS/AD/173/21 (1.91 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.