Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси началник на кабинета на Генералния секретар

Генералният секретариат на Съвета
Дата на публикуване: 
сряда, 5 Януари, 2022 - 10:16
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 януари е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за длъжността началник на кабинета на Генералния секретар.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност, включително политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генералният секретар ръководи Генералния секретариат на Съвета. Той носи отговорност за организацията и изпълнението на услугите, които Генералният секретариат предоставя на председателствата на Съвета и на председателя на Европейския съвет. Наред с това той отговаря за административното управление на Генералния секретариат по отношение на човешките и финансовите ресурси.

Генералният секретар участва в заседанията на Европейския съвет и Съвета, осигурява гладката работа на ГСС и управлението на бюджета, представлява Съвета пред Европейския парламент и е органът на ГСС по сигурността.

Като началник на кабинета на генералния секретар ще предоставяте съвети и ще подпомагате генералния секретар в изпълнението на задълженията му, по-специално като подпомагате председателя на Европейския съвет и неговия кабинет и поддържате контакти с председателството и другите институции.

Ще отговаряте за ръководството на службите, които са на пряко подчинение на генералния секретар: вътрешен одит, служба за защита на данните, екип за анализ и изследвания и административното управление на Службата на координатора за борба с тероризма.

Ще отговаряте за цялостното ръководство и координация на кабинета и неговите ресурси.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 21 януари 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат само по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu, не по-късно от крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (в полето „Относно“ на съобщенията трябва да се посочи: CONS/AD/177/22 CAB).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/177/22 (884.81 KB, PDF)