Вие сте тук

Kohesio - публична платформа с информация за финансирани от ЕС проекти

screenshot EC site
четвъртък, 17 Март, 2022 - 12:20

Днес, 17 март, в началото на 8-ия форум по въпросите на сближаването, Европейската комисия стартира „Kohesio“ — нова публична платформа, съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави членки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам, съобщава пресслужбата на Европейската комисия. 

За първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно сътрудничество с управляващите органи в различните държави членки или региони, тъй като проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални органи.

Платформата Kohesio предоставя на всички достъп до информацията, съхранявана от управляващите органи. С впечатляващо количество от данни тя показва решаващия принос на политиката на сближаване за икономическото, териториалното и социалното сближаване на регионите на ЕС, както и за екологичния и цифровия преход.

Ето какво може да предложи Kohesio:

·       Стандартизирани данни за 1,5 милиона проекта за периода на финансиране 2014—2020 г., вкл. връзки към съответните програми и фондове.

·       Стандартизирани данни за бенефициерите по проекти и за хода на изпълнението на проектите.

·       Данни, обхващащи повече от 300 оперативни програми във всичките 27 държави членки.

·       Интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип.

·       Цялата информация ще бъде преведена на всички езици на ЕС.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Kohesio предлага пълен набор от информация, както никога досега, за да разберем как политиката на сближаване спомага за укрепването на нашия Съюз. Благодарение на Kohesio политиката на сближаване става още по-отворена и прозрачна. Само с няколко щраквания всеки може да научи точно как ЕС инвестира в нашите региони и градове с цел да се насърчи сближаването, включително икономическото, социалното и териториалното сближаване. Този нов инструмент допълва доклада за сближаването, публикуван миналия месец, както и платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването. Финансираните по линия на политиката на сближаване проекти няма да имат тайни!“

Комисарят с ресор „Работни места и социални права“ Никола Шмит добави: „Фондовете на ЕС могат да доведат до реална промяна за всички в ЕС, и по-специално за тези, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа. Европейският социален фонд подпомага хората при намирането на работа, помага на работниците и предприятията да придобият уменията, необходими за справедливо, екологосъобразно и цифрово възстановяване, и засилва социалното приобщаване. Средствата по политиката за сближаване могат също така да подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ на тези, които бягат от руското нашествие в Украйна. В новата платформа се разказват историите на много финансирани от ЕС проекти, които инвестират в хората и регионите.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.