Вие сте тук

Комитетът за регулаторен контрол търси главни съветници

Европейска комисия
Дата на публикуване: 
петък, 20 Март, 2020 - 10:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 март са публикувани две обяви за свободни позиции за поста член на Комитета за регулаторен контрол на степен AD 14.

Комитетът за регулаторен контрол (КРК) беше създаден през 2015 г. КРК допринася за политиката на Европейската комисия за по-добро регулиране чрез контролиране на качеството на оценките на въздействието, последващите оценки и проверките за пригодност и чрез изготвяне на становища относно съответните проектодоклади. Представените на КРК текстове се изготвят и обсъждат предимно на английски език.

КРК се състои от шестима членове и председател. Членовете на КРК работят на пълно работно време за КРК. Трима от членовете на КРК се наемат извън службите на Европейската комисия, а останалите трима се избират и назначават от Европейската комисия. Външните членове на КРК се подбират въз основа на техния доказан академичен опит в областта на оценката на въздействието, последващата оценка и регулаторната политика като цяло, и по-специално в областта на макроикономиката, микроикономиката, социалната политика и политиката за околната среда.

Всички членове на КРК работят на пълно работно време за КРК и се назначават за неподлежащ на подновяване срок от 3 години. Този срок може по изключение да бъде удължен с до една година, когато е необходимо, за да се осигурят непрекъснатостта на функционирането на КРК, балансираният му състав от вътрешни и външни членове и пълната му работоспособност в периоди на изключително високо работно натоварване.

Като член на Комитета за регулаторен контрол с определени задължения за:

 • оценка на качеството на подадените доклади относно оценки и проверки за пригодност на съществуващи политики и оценки на въздействието, изготвени в подкрепа на нови политически инициативи на Комисията;
 • принос за подготовката на становища относно подадените доклади за оценка на въздействието, оценка и проверка за пригодност и препоръки за това как те да бъдат подобрени;
 • под ръководството на председателя, предоставяне на съвети на отделните служби на Комисията относно прилагането и тълкуването на съответните насоки при особено трудни оценки/оценки на въздействието, както и по методически въпроси, когато е уместно.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършен пълен курс на университетско обучение, удостоверено с диплома, когато стандартната продължителност на обучението е четири или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършен пълен курс на университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит с продължителност поне една година, когато стандартната продължителност на обучението е най-малко три години. Този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаването на дипломата;
 • Професионален опит: след дипломирането си да имат минимум 15 години професионален опит на ниво, за което се изискват посочените по-горе квалификации;        
 • Консултантски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша консултантска длъжност в област, релевантна за тази позиция;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: по време на тригодишния си мандат да не са достигнали обичайната пенсионна възраст, за която по отношение на длъжностните лица на Европейския съюз е определено, че настъпва в края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично отстраняване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е 22 април 2020 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Генерален секретариат – Обява за свободно работно място за поста член на Комитета за регулаторен контрол на степен AD 14 (главен съветник) – Назначаване на срочно нает служител съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители – COM/2020/10391 (878.78 KB, PDF)

Генерален секретариат – Обява за свободно работно място за поста член на Комитета за регулаторен контрол на степен AD 14 (главен съветник) – Назначаване на срочно нает служител съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители – COM/2020/10392 (878.83 KB, PDF)