Вие сте тук

Конкурс за подбор на членове на Съвета за пазарна инфраструктура

Европейската централна банка
понеделник, 20 Февруари, 2023 - 10:16
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 февруари е публикувано обявление, че Европейската централна банка (ЕЦБ) стартира процедура за подбор и назначаване на двама членове на Съвета за пазарна инфраструктура (СПИ), които не са от централни банки, и за съставяне на списък с резерви.

На 16 март 2016 г. Управителният съвет на Европейската централна одобри създаването на Съвета за пазарна инфраструктура (СПИ). СПИ е управителният орган, който отговаря за задачите, отнасящи се до техническото и оперативното управление в областта на пазарните инфраструктури и платформи. На 25 януари 2019 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2019/166 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/3).

В състава на СПИ наред с другите членове влизат и двама членове, които не са от централна банка (без право на глас), един с опит като висш служител в сектора на платежни услуги и един с опит като висш служител в сектора на ценни книжа.

Пълната документация (версията на английски език), в която се посочват а) ролята на СПИ; б) ролята и задачите на членовете на СПИ, които не са от централна банка; в) критериите за подбор; г) съответните финансови аспекти и д) процедурата за кандидатстване, включително крайният срок за получаване на заявленията (35 дни от датата на публикуване на настоящото обявление в Официален вестник на Европейския съюз), може да бъде изтеглена от уебсайта на ЕЦБ.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана  за  конкурс  за  подбор  на  членове  на  Съвета  за  пазарна  инфраструктура,  които  не  са  от централни банки, и за съставяне на списък с резерви (817.32 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.