Вие сте тук

Кръгла маса "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“

Дата на публикуване: 
понеделник, 2 Декември, 2019 - 12:19

Оперативна програма Добро Управление

Фондация „Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), които изпълняват в партньорство проект „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г, Ви канят на кръгла маса за представяне и обсъждане на: 

  • Анализ на три „провалили се дела“;
  • Анализ и оценка на въвеждането и прилагането на препоръки на СоЕ по отношение независимостта и безпристрастността на Съдебната система;
  • Анализ и оценка на напредъка по изпълнение на препоръките на Петте европейски прокурора в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка. 

Кръглата маса ще се проведе на 5 декември 2019, четвъртък, от 10 часа в залата на СЮБ на ул. „Пиротска“ 7. 

Анализите може да намерите на гражданската платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система http://www.betterjustice.bg/, в раздел „Новини“. За запознаване с анализите не е необходимо да се регистрирате, но ви каним да го направите, за да се включите в дискусиите на нашия форум. 

Надяваме се да вземете участие в обсъждането и да допринесете с професионалния си опит и мнение за по-добро разбиране на съдебната власт, както и за повишаването на доверието към нея. 

 

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“  е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган