Вие сте тук

Обява за свободна длъжност началник на кабинета на генералния секретар

Генералният секретариат на Съвета
Дата на публикуване: 
четвъртък, 23 Февруари, 2023 - 10:26
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 февруари е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за длъжността началник на кабинета на генералния секретар.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Дава становища и подпомага Европейския съвет и Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение

Генералният секретар ръководи Генералния секретариат на Съвета. Отговаря за цялостната организация на ГСС и за предприемането на всички необходими мерки за осигуряване на гладката работа на Генералния секретариат. Следи за предоставянето на услуги от страна на ГСС на председателствата на Съвета и на подготвителните му органи, както и на председателя на Европейския съвет. Отговаря и за административното управление на ГСС по отношение на неговите човешки и финансови ресурси и е органът на ГСС по сигурността.

Кабинетът подпомага генералния секретар в изпълнението на задълженията му да съдейства за работата на Европейския съвет и Съвета, в ръководството на ГСС и осигуряването на хоризонтална координация между генералните дирекции.

Кабинетът на генералния секретар се състои от началник на кабинета, двама членове (служители от функционална група AD) и трима асистенти.

Началникът на кабинета предоставя съвети и ще подпомага генералния секретар в изпълнението на задълженията му, по-специално като подпомага председателя на Европейския съвет и неговия кабинет и поддържа контакти с председателството и другите институции.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/185/23 CAB).

Крайният срок за кандидатстване е 9 март 2023 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за началник на кабинета на генералния секретар – CONS/AD/185/23 (864.04 KB, PDF)