Вие сте тук

Обява за свободна позиция за длъжността директор в Дирекция за протокола към Генерална дирекция за председателството

понеделник, 18 Юли, 2022 - 10:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 юли е публикувано обявление, че председателят на Европейския парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „директор (ж/м)“ (AD, степен 14) в Генерална дирекция за председателството – Дирекция за протокола.

Тази процедура за подбор ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 15 590,76 EUR. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица.

Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

На директора се възлага изпълнението на следните задачи:

 • осигуряване на доброто функциониране на голяма структурна единица на Генералния секретариат, обхващаща няколко отдела, които попадат в рамките на правомощията на дирекцията, в съответствие с политиките на институцията;
 • управление, ръководене, мотивиране и координиране на екипи от служители;
 • планиране на дейностите на дирекцията, оценка на изпълнението на услугите с цел гарантиране на тяхното качество;
 • предоставяне на съвети на генералния директор, на генералния секретар и на членовете на Европейския парламент в съответните области на дейност;
 • сътрудничество с различните дирекции на Генералния секретариат, представляване на институцията и водене на преговори за сключване на договори или споразумения в съответните области на дейност;
 • ръководене и изпълнение на специфични проекти, които може да налагат поемането на финансова отговорност;
 • упражняване на функцията на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните общи условия:

 • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползват от своите граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да притежават необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Кандидатите се приканват да изпратят единствено по електронна поща във формат pdf мотивационно писмо (à l’attention de Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen, avis de recrutement numéro PE/276/S) (на вниманието на г-н Генералния секретар на Европейския парламент, обявление за заемане на длъжност PE/276/S) и автобиография във формат Europass, като посочат референтния номер на обявлението за заемане на длъжност (PE/276/S) в предмета на съобщението, на следния адрес: PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часа на изпращане на съобщението по електронната поща.

Кандидатите трябва да се уверят, че сканираните документи са четливи.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 8 август 2022 г., 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност PE/276/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за председателството – Дирекция за протокола (973.9 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.