Вие сте тук

Обява за свободна позиция за поста директор на дирекция „Администрация“ в службата на Европейския омбудсман

Европейският омбудсман
Дата на публикуване: 
понеделник, 1 Февруари, 2021 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 февруари е публикуванo обявление за свободна длъжност за поста директор на дирекция „Администрация“ в службата на Европейския омбудсман.

Мисията на Европейския омбудсман е да подкрепя европейските граждани. Изпълнява я, като разглежда жалби и работи с институциите на ЕС. Целта е създаване на по-отговорна, по-прозрачна, по-етична и по-ефективна администрация. Европейският омбудсман насърчава добрата администрация и се стреми да установява лоши практики на администрацията с цел осигуряване на средства за правна защита срещу тях.

Директорът ще упражнява надзор, ще управлява и осигурява безпрепятственото функциониране на новосъздадената дирекция „Администрация“ с цел подпомагане на основната дейност на Омбудсмана по провеждането на проверки. Дирекцията ще отговаря за управлението на процесите, човешките ресурси, финансите и възлагането на обществени поръчки, информационните технологии (ИТ), управлението на документи, сигурността, както и за непрекъснатостта на дейността.

Директорът ще гарантира качеството на услугите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и координация, както в рамките на дирекцията, така и между дирекцията и другите структури на организацията.

Директорът ще докладва на генералния секретар и ще работи в тясно сътрудничество с директора на дирекция „Проверки“, както и с останалите ръководители.

От директора се очаква да мисли стратегически, да предвижда и открива потенциални проблеми, както и да предлага приложими решения; да адаптира по творчески начин най-добрите практики от други институции на ЕС (и извън тях) спрямо мащаба и работната култура на службата на Омбудсмана.

Мястото на работата ще бъде в Брюксел. Тази длъжност ще включва командировки до службата на Европейския омбудсман в Страсбург и до другите работни места на институциите на ЕС, като може да включва командировки до други държави в Европейския съюз или извън него.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура чрез системата за онлайн кандидатстване на уебсайта на Омбудсмана най-късно до 25 февруари 2021 г., 12,00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Цялата кореспонденция, свързана с процедурата за подбор, трябва да се изпраща на следния адрес на електронна поща career@ombudsman.europa.eu (като в полето „Относно“ на електронните писма трябва да се посочва следното заглавие: OMB/2/2021).

Преди да изпратят кандидатурата си, кандидатите следва внимателно да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост, за да се избегне автоматично изключване от процедурата за подбор.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободна длъжност OMB/2/2021 – Директор на дирекция „Администрация“ в службата на Европейския омбудсман (861.63 KB, PDF)