Вие сте тук

Обява за свободна позиция за поста директор на дирекция „Администрация“ в службата на Европейския омбудсман

Европейският омбудсман
понеделник, 1 Февруари, 2021 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 февруари е публикуванo обявление за свободна длъжност за поста директор на дирекция „Администрация“ в службата на Европейския омбудсман.

Мисията на Европейския омбудсман е да подкрепя европейските граждани. Изпълнява я, като разглежда жалби и работи с институциите на ЕС. Целта е създаване на по-отговорна, по-прозрачна, по-етична и по-ефективна администрация. Европейският омбудсман насърчава добрата администрация и се стреми да установява лоши практики на администрацията с цел осигуряване на средства за правна защита срещу тях.

Директорът ще упражнява надзор, ще управлява и осигурява безпрепятственото функциониране на новосъздадената дирекция „Администрация“ с цел подпомагане на основната дейност на Омбудсмана по провеждането на проверки. Дирекцията ще отговаря за управлението на процесите, човешките ресурси, финансите и възлагането на обществени поръчки, информационните технологии (ИТ), управлението на документи, сигурността, както и за непрекъснатостта на дейността.

Директорът ще гарантира качеството на услугите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и координация, както в рамките на дирекцията, така и между дирекцията и другите структури на организацията.

Директорът ще докладва на генералния секретар и ще работи в тясно сътрудничество с директора на дирекция „Проверки“, както и с останалите ръководители.

От директора се очаква да мисли стратегически, да предвижда и открива потенциални проблеми, както и да предлага приложими решения; да адаптира по творчески начин най-добрите практики от други институции на ЕС (и извън тях) спрямо мащаба и работната култура на службата на Омбудсмана.

Мястото на работата ще бъде в Брюксел. Тази длъжност ще включва командировки до службата на Европейския омбудсман в Страсбург и до другите работни места на институциите на ЕС, като може да включва командировки до други държави в Европейския съюз или извън него.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура чрез системата за онлайн кандидатстване на уебсайта на Омбудсмана най-късно до 25 февруари 2021 г., 12,00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Цялата кореспонденция, свързана с процедурата за подбор, трябва да се изпраща на следния адрес на електронна поща career@ombudsman.europa.eu (като в полето „Относно“ на електронните писма трябва да се посочва следното заглавие: OMB/2/2021).

Преди да изпратят кандидатурата си, кандидатите следва внимателно да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост, за да се избегне автоматично изключване от процедурата за подбор.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободна длъжност OMB/2/2021 – Директор на дирекция „Администрация“ в службата на Европейския омбудсман (861.63 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.