Вие сте тук

Обява за свободно работно място за длъжността директор на Европейската фондация за обучение

Европейската фондация за обучение
Дата на публикуване: 
сряда, 26 Януари, 2022 - 10:53
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 януари е публикувана обява за свободно работно място за длъжността директор на Европейската фондация за обучение.

Европейската фондация за обучение (ETF) е агенция на Европейския съюз. Тя предоставя информация, съвети и подкрепа за развитието на човешкия капитал на държавите членки на ЕС, държавите партньори, както и на Европейската комисия, в рамките на външните политики на Съюза.

Директорът е законният представител на ETF и лице на фондацията пред обществеността. Той  отчита пред Управителния съвет. Неговите задължения и отговорности включват:

 • разработване и постигане на стратегическите цели в областта на отговорностите на ETF и в съответствие с процедурите, установени в регламента;
 • подготовка и изпълнение на годишни и многогодишни работни програми в рамките на стратегията на ETF до 2027 г.;
 • ежедневно управление на персонала на ETF, включително набиране на служители;
 • подготовка и организация на заседанията на Управителния съвет и изпълнение на неговите решения;
 • изготвяне и изпълнение на бюджета на ETF, като гарантира, че той се управлява ефективно и в съответствие с принципите на доброто финансово управление;
 • улесняване на сътрудничеството между ETF, европейските институции, държавите членки и други заинтересовани страни;
 • осъществяване на контакти с обществеността по отношение на всички въпроси в рамките на мисията на ETF.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Агенцията;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: към крайната дата за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 23 февруари 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявата можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор на Европейската фондация за обучение (ETF) (срочно нает служител – степен AD 14) – COM/2022/20071 (866.79 KB, PDF)