Вие сте тук

Обява за свободно работно място за длъжността заместник генерален директор

Европейската комисия
Дата на публикуване: 
понеделник, 9 Ноември, 2020 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 ноември е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Бюджет“ обявява за свободно работно място за длъжността заместник генерален директор.

Персоналът на генерална дирекция „Бюджет“ се състои от около 530 души. В нея има шест дирекции, като пет от тях се намират в Брюксел, а една има служители както в Брюксел, така и в Люксембург.

Генерална дирекция „Бюджет“ е централната служба на Комисията, която отговаря за изготвянето и изпълнението на бюджета на ЕС в рамките на годишен и многогодишен цикъл, като гарантира ефективното изпълнение на бюджета в пълно съответствие с Финансовия регламент. ГД „Бюджет“ отговаря също така за правната уредба, приложима за изпълнението на бюджета на ЕС от страна на отделните институции, агенции и държави членки, и играе ключова роля за насърчаването на доброто финансово управление и на стабилна култура, ориентирана към резултатите. В този контекст генерална дирекция „Бюджет“ цели да гарантира, че посредством бюджета на ЕС се постигат конкретни резултати и добавена стойност в отделните политики на ЕС. По-общо отговорностите и политическите приоритети на ГД „Бюджет“ се ръководят от Договора и се определят допълнително въз основа на политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, заложени за Комисията в периода 2019-2024 г.

Длъжността на заместник генерален директор (DDG2), действащ като централна точка за гарантиране на добро общо управление и ефективно управление на риска на дейностите (операции по получаване и отпускане на заеми/финансови операции), извършвани от Дирекция BUDG E.

DDG2 ще отговаря по-специално за:

 • направлението на изпълнението на стабилни процеси за управление в областта на операциите по получаване и отпускане на заеми/финансовите операции;
 • надзора на разработването на солидни процеси за управление на риска/контрол по отношение на всички ключови въпроси (приемане и преразглеждане на ръководства, усъвършенстване на процесите);
 • мониторинга на съответствието на условните пасиви, произтичащи от финансови операции (включително бюджетни гаранции), с капацитета на бюджета на Съюза за поемане на тези рискове (съвместимост с бюджетния марж);
 • функцията на главна служба за проверка на съответствието с цел надзор на стриктното и ефективно изпълнение на контрола и разследване на опасения във връзка с несъответствието на това изпълнение;
 • одита и прегледа на отделните сделки или видове сделки, включващи както предварителни проверки, така и последващи действия във връзка с твърдения и/или жалби.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с тази позиция;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от закона по отношение на военната служба. Те трябва да представят подходящи препоръки за годността си да изпълняват своите задължения и да са физически годни да изпълняват тези задължения.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна във Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 7 декември 2020 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността заместник генерален директор (степен AD 15) (875.34 KB, PDF)