Вие сте тук

Обявление за свободна длъжност за администратор, инженер – специалист по информационни и комуникационни технологии

четвъртък, 31 Януари, 2019 - 10:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 31 януари е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността срочно нает служител (AD 9), администратор в Генерална дирекция по финанси, Дирекция по бюджет и финансови служби, Отдел за модернизация на системите за информация във финансовата област, в Секретариата на Европейския парламент.

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще бъде на степен AD 9, първа стъпка, с основна месечна заплата от 7 845,39 ЕUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане.

Естество на служебните задължения

Избраният кандидат ще работи на пряко подчинение на ръководителя на проекта за системата за финансово управление (FMS). Той ще има като задачи предоставянето на съвети и упражняване на контрол в една или повече от областите на компетентност на структурната единица.

Целта на проекта FMS е да замени настоящите финансови приложения на Европейския парламент с платформа S4/HANA (SAP).

Проектът FMS обхваща главно:

 • процедури за бюджетно и общо счетоводно отчитане и за счетоводно отчитане на разходите;
 • процедури за управление на активите, инвентара и договорите и свързаното с това докладване.

Много от тези процедури се основават на правилата, установени във Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, и правилата за неговото прилагане.

Основните задачи са по-конкретно следните:

 • предоставяне на съвети на висшестоящите ръководители в областта на промените на приложенията на Европейския парламент с оглед на стратегиите на ЕП;
 • управление, ръководене, мотивиране, координиране на един или повече екипи – оптимизиране на използването на ресурсите на структурната единица, за да се гарантира качествено обслужване (организация, управление на човешките и бюджетните ресурси, иновации и т.н.) в сферите на нейната компетентност;
 • мониторинг, координиране и контролиране на бюджетното и договорното управление на проекти;
 • изготвяне, изпълнение и мониторинг на цели и на планове за действия в съответствие с насоките от страна на ръководството;
 • разбиране и анализиране на изискванията на Европейския парламент или по целесъобразност контрол върху изготвянето на проучвания на осъществимостта, предлагане и изпълнение на подходящи технически решения;
 • подготовка на покани за подаване на оферти във високо специализирани технически области и последващи действия по тези покани;
 • придружаване или представляване на висшестоящите ръководители на заседания и във вътрешни и външни работни групи и участие в административни заседания или ръководене на такива заседания.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите трябва да изпълнявате следните условия:

 • да бъдете гражданин на държава членка на Европейския съюз;
 • да се ползвате с пълни граждански права;
 • да сте изпълнили задълженията си, наложени Ви от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Трябва да използвате формуляра за кандидатстване (оригинал или копие), съответстващ на това обявление за наемане на работа и публикуван в настоящия Официален вестник, издаван от Службата за публикации на Европейския съюз.

Моля да прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, преди да попълните формуляра за кандидатстване.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща, най-късно до 28 февруари 2019 г. (доказателство е пощенското клеймо), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Talent Selection Unit – BMT 08 A 038
Selection procedure PE/219/S
(референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)
60 rue Wiertz/Wiertzstraat
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за подбор на таланти няма да приеме внасянето на кандидатури на ръка.

Няма да се изпращат никакви известия за получаването на досиета за кандидатстване, освен ако препоръчаната пратка съдържа обратна пощенска разписка.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа PE/219/S (2.73 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.