Вие сте тук

Обявление за свободна длъжност за директор на секретариата на Енергийната общност

Енергийната общност
вторник, 23 Февруари, 2021 - 10:18
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 февруари е публикувано обявление, че Енергийната общност обявява свободна позиция за длъжността директор на секретариата.

Енергийната общност е основана през 2006 г. Секретариатът на Енергийната общност е една от институциите, създадени съгласно Договора за създаване на Енергийна общност. Като единствената институция с постоянен персонал (37 служители през 2020 г.), секретариатът оказва административна помощ на другите институции на Енергийната общност (Съвета на министрите, постоянната група на високо равнище, регулаторния съвет и форумите). Той прави преглед на надлежното изпълнение от страните на техните задължения по Договора за създаване на Енергийна общност, наред с други задачи.

Секретариатът управлява бюджета на Енергийната общност, който възлиза на около 4,8 милиона евро през 2020 г. ЕС е основният вносител в този бюджет с дял от около 95%.

Работният език на Енергийната общност е английски.

Директорът ръководи и управлява секретариата и е законният представител и публичното лице на секретариата на Енергийната общност. Директорът се отчита пред Съвета на министрите на Енергийната общност.

Успешният кандидат ще изготвя визията и ще дава насоки по отношение на дейностите на секретариата. Очаква се да поеме водеща роля в ефективното планиране и изпълнение на работната програма на Енергийната общност.

Той ще носи отговорност за гарантиране на безпроблемната координация между институциите, органите и заинтересованите страни на Енергийната общност в полза на постигането на нейните цели.

Отговорностите на директора ще включват:

 • Определяне на политиката: разработване и осигуряване на ефективно изпълнение на краткосрочните и дългосрочните дейности на секретариата в съответствие с неговия мандат, както е посочено в член 67 от Договора за създаване на Енергийна общност;
 • Човешки ресурси: осигуряване на ефективно планиране и управление на човешките ресурси, включително ефикасно разпределение и използване на ресурсите, мотивиране на персонала, насърчаване на добрата работа в екип, както и създаване и поддържане на балансирана и продуктивна работна среда;
 • Бюджет: осигуряване на ефективно планиране, управление и изпълнение на бюджета в съответствие с принципите на добро финансово управление;
 • Представителство: осигуряване на представителството на секретариата на Енергийната общност в рамките на институциите и органите на Енергийната общност, както и извън нея.

Изисквания към кандидатите

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Гражданство: да бъдат граждани на договаряща страна на Енергийната общност или на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години,
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит). Ще бъдат разглеждани само дипломи, признати от договаряща страна или държава членка на Европейския съюз;
 • Професионален опит: кандидатите трябва да притежават най-малко 10 години следдипломен опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации;
 • Професионален опит, свързан с позицията: доказан професионален опит в енергийния сектор, придобит след получаването на дипломата, изисквана за допускане;
 • Управленски опит: доказан професионален опит на висши ръководни длъжности. Управленският опит в енергийния сектор ще се счита за предимство;
 • Езици: кандидатите трябва задълбочено да владеят английски език. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на езиковите изисквания. Това може да включва провеждане на част от събеседването на други езици;
 • Възрастова граница: при изтичане на крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат пълния 3-годишен мандат преди края на месеца, в който навършват 66-годишна възраст. Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат пълния 3-годишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 23 март 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за длъжността директор на секретариата на Енергийната общност – COM/2021/20055 (872.23 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.