Вие сте тук

Обявление за свободна длъжност за заместник-изпълнителен директор на Европол

Европол
Дата на публикуване: 
сряда, 23 Януари, 2019 - 10:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 януари е публикувано обявление за свободна длъжност за заместник-изпълнителен директор на Европол.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Европол е създаден през 1995 г. по силата на конвенция по член К от Договора за Европейския съюз и е учреден като орган на Съюза през 2009 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

За да се осъществи мисията си, Европол понастоящем работи с персонал от 755 служители, а бюджетът му за 2018 г. е 130 млн. евро.

Под наблюдението на изпълнителния директор заместник-изпълнителните директори ръководят поверените им дирекции и са отговорни за:

 • осъществяване на съдействие и подкрепа на изпълнителния директор и управителния съвет в стратегическото развитие на Европол чрез осигуряване на консултации и експертни знания в съответната им област на отговорност;
 • подкрепа при подготовката за заседанията на управителния съвет и изпълнение на неговите решения;
 • подкрепа при подготовката и изпълнението на Многогодишните програми и Годишната работна програма в рамките на поверените им дирекции, както и докладване на изпълнителния директор и на управителния съвет за тяхното изпълнение;
 • изпълнение на взетите по време на заседанията на дирекцията решения на равнището на дирекцията;
 • наблюдение на планирането на дейността и управлението на ефективността в рамките на дирекцията;
 • администриране на дирекцията, включително чрез управление на персонала и бюджета в съответствие с приложимите правила и наредби;
 • осигуряване на ръководство и насоки на техния персонал при изпълнението на поверените им цели и задачи;
 • насърчаване на тясно сътрудничество между дирекциите;
 • поддържане на стратегически връзки на равнището на дирекцията със съответните външни партньори и заинтересовани страни;
 • популяризиране на постиженията на Европол в медиите и представяне на Европол на външни и вътрешни заседания и конференции, когато е необходимо;
 • изпълнение на други задачи, които са им възложени от изпълнителния директор.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • да са служители в компетентен орган по смисъла на член 2, буква а) от Регламента за Европол и да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, като не трябва да са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически способни да изпълняват задълженията, свързани с тази длъжност (преди сключването на съответния трудов договор избраният кандидат преминава медицински преглед, който се извършва от медицински служител на институцията, за да може институцията да се увери, че кандидатът отговаря на изискванията на член 12, параграф 2, буква г) от УРДС);
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степента, необходима за изпълнението на задълженията.

Кандидатите трябва да притежават:

 • образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на следването е четири или повече години;
 • образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, и поне едногодишен подходящ професионален опит, когато обичайната продължителност на следването е три години.

В допълнение към горепосоченото те трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата.

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване е 6 март 2019 г. в 23:59 ч. CET

Насоките на европол за наемане на персонал, достъпни на следния уебсайт:

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност Europol/2018/TA/AD14/350 – заместник-изпълнителен директор на Европол (1007.31 KB, PDF)