Вие сте тук

Обявление за свободна длъжност за заместник-изпълнителен директор на Европол

Европол
сряда, 23 Януари, 2019 - 10:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 януари е публикувано обявление за свободна длъжност за заместник-изпълнителен директор на Европол.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Европол е създаден през 1995 г. по силата на конвенция по член К от Договора за Европейския съюз и е учреден като орган на Съюза през 2009 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

За да се осъществи мисията си, Европол понастоящем работи с персонал от 755 служители, а бюджетът му за 2018 г. е 130 млн. евро.

Под наблюдението на изпълнителния директор заместник-изпълнителните директори ръководят поверените им дирекции и са отговорни за:

 • осъществяване на съдействие и подкрепа на изпълнителния директор и управителния съвет в стратегическото развитие на Европол чрез осигуряване на консултации и експертни знания в съответната им област на отговорност;
 • подкрепа при подготовката за заседанията на управителния съвет и изпълнение на неговите решения;
 • подкрепа при подготовката и изпълнението на Многогодишните програми и Годишната работна програма в рамките на поверените им дирекции, както и докладване на изпълнителния директор и на управителния съвет за тяхното изпълнение;
 • изпълнение на взетите по време на заседанията на дирекцията решения на равнището на дирекцията;
 • наблюдение на планирането на дейността и управлението на ефективността в рамките на дирекцията;
 • администриране на дирекцията, включително чрез управление на персонала и бюджета в съответствие с приложимите правила и наредби;
 • осигуряване на ръководство и насоки на техния персонал при изпълнението на поверените им цели и задачи;
 • насърчаване на тясно сътрудничество между дирекциите;
 • поддържане на стратегически връзки на равнището на дирекцията със съответните външни партньори и заинтересовани страни;
 • популяризиране на постиженията на Европол в медиите и представяне на Европол на външни и вътрешни заседания и конференции, когато е необходимо;
 • изпълнение на други задачи, които са им възложени от изпълнителния директор.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • да са служители в компетентен орган по смисъла на член 2, буква а) от Регламента за Европол и да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, като не трябва да са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически способни да изпълняват задълженията, свързани с тази длъжност (преди сключването на съответния трудов договор избраният кандидат преминава медицински преглед, който се извършва от медицински служител на институцията, за да може институцията да се увери, че кандидатът отговаря на изискванията на член 12, параграф 2, буква г) от УРДС);
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степента, необходима за изпълнението на задълженията.

Кандидатите трябва да притежават:

 • образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на следването е четири или повече години;
 • образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, и поне едногодишен подходящ професионален опит, когато обичайната продължителност на следването е три години.

В допълнение към горепосоченото те трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата.

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване е 6 март 2019 г. в 23:59 ч. CET

Насоките на европол за наемане на персонал, достъпни на следния уебсайт:

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност Europol/2018/TA/AD14/350 – заместник-изпълнителен директор на Европол (1007.31 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.