Вие сте тук

Онлайн платформа www.betterjustice.bg

Дата на публикуване: 
понеделник, 29 Юли, 2019 - 14:11

Представяме Ви онлайн платформата www.betterjustice.bg. Тя се разработва по проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“, който се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“ и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. 

Платформата, осигуряваща включване и на други НПО и заинтересовани институции при проследяването и оценката на резултатите от развитието на СС.  

Платформата създава среда за комуникация на членовете на Коалицията, за присъединяване на нови организации, дебат във форума, извличане на обратна връзка по публикуваните документи и материали. 

Теми за дискусия във форумите могат да предлагат всички регистрирани потребители. Една от целите на екипа е да се изгради устойчив модел за конструктивни дискусии, които да предлагат реални и реалистични предложения, свързани с предизвикателствата пред съдебната система и нейната реформа. 

Регистрация на платформата може да направите тук 

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“  е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.