Вие сте тук

Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации търси директор

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации
вторник, 22 Юни, 2021 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 юни е публикувано обявление, че Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия решиха да открият процедурата за заемане на длъжността директор на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.

Назначението ще се извърши на степен AD 12. Основното месечно възнаграждение възлиза на 11 671,70 EUR.

Директорът на Органа отговаря за изпълнението на задачите, посочени в Регламента, и по-специално регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации. Органът се представлява от своя директор, който взема всички решения на Органа от негово име. За тази цел директорът изпълнява предвидените задължения и упражнява възложените му правомощия по силата на Регламента.

По-специално, задачите на директора са определени, както следва:

 • да представлява Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации;
 • сътрудничество с европейските институции, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки за гарантиране на контрола и зачитането, от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации, на задълженията, установени от Регламента;
 • изготвянето на проекта на бюджетен план на Органа (определяне на цели и стратегии) и оценка на предоставянето на услуги за гарантиране на тяхното качество. Директорът действа като разпоредител с бюджетни кредити посредством делегиране;
 • упражняването на правомощията, предоставени на органа по назначаването от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, и правомощията, предоставени на органа, оправомощен да сключва договори за наемане на работа на другите служители от Условията за работа на другите служители на Съюза, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета („правомощия на органа по назначаването“);
 • управление на Регистъра на европейските политически партии и фондации;
 • вземане на решения относно регистрацията на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с разпоредбите, посочени в Регламента;
 • вземане на решения относно отписването от регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с разпоредбите и условията, посочени в Регламента;
 • проверка на това дали условията за регистрация, посочени в Регламента, продължават да се спазват от регистрираните европейски политически партии и европейски политически фондации;
 • вземането на решения относно налагането на санкции на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с разпоредбите, посочени в Регламента;
 • представяне на годишен доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно дейностите на Органа;
 • изпълнение на задълженията за прозрачност и за защита на данните, посочени в Регламента.

Съгласно член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

 • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползват с пълни граждански права;
 • да са изпълнили задълженията си, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнение на съответните служебни задължения;
 • да бъдат в състояние да завършат целия петгодишен мандат преди достигане на пенсионна възраст.

Крайният срок за представяне на кандидатури е 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време, 6 юли 2021 г.

Кандидатите се приканват да изпратят, само по електронна поща, мотивационно писмо в pdf формат (обозначено „For the attention of the Secretary-General of the European Parliament, Recruitment Notice EUPP/2/S“ („На вниманието на генералния секретар на Европейския парламент, Обявление за наемане на длъжност EUPP/2/S“) и автобиография (във формат Europass), като цитират референтния номер на процедурата (EUPP/2/S) в реда за предмет на съобщението, на PERS-Director-APPF@europarl.europa.eu

За дата и час на изпращане на кандидатурата се приемат датата и часът на изпращане на съобщението по електронната поща.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност EUPP/2/S – Директор на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации (1007.77 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.