Вие сте тук

Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации търси директор

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации
Дата на публикуване: 
вторник, 22 Юни, 2021 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 юни е публикувано обявление, че Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия решиха да открият процедурата за заемане на длъжността директор на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.

Назначението ще се извърши на степен AD 12. Основното месечно възнаграждение възлиза на 11 671,70 EUR.

Директорът на Органа отговаря за изпълнението на задачите, посочени в Регламента, и по-специално регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации. Органът се представлява от своя директор, който взема всички решения на Органа от негово име. За тази цел директорът изпълнява предвидените задължения и упражнява възложените му правомощия по силата на Регламента.

По-специално, задачите на директора са определени, както следва:

 • да представлява Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации;
 • сътрудничество с европейските институции, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки за гарантиране на контрола и зачитането, от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации, на задълженията, установени от Регламента;
 • изготвянето на проекта на бюджетен план на Органа (определяне на цели и стратегии) и оценка на предоставянето на услуги за гарантиране на тяхното качество. Директорът действа като разпоредител с бюджетни кредити посредством делегиране;
 • упражняването на правомощията, предоставени на органа по назначаването от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, и правомощията, предоставени на органа, оправомощен да сключва договори за наемане на работа на другите служители от Условията за работа на другите служители на Съюза, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета („правомощия на органа по назначаването“);
 • управление на Регистъра на европейските политически партии и фондации;
 • вземане на решения относно регистрацията на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с разпоредбите, посочени в Регламента;
 • вземане на решения относно отписването от регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с разпоредбите и условията, посочени в Регламента;
 • проверка на това дали условията за регистрация, посочени в Регламента, продължават да се спазват от регистрираните европейски политически партии и европейски политически фондации;
 • вземането на решения относно налагането на санкции на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с разпоредбите, посочени в Регламента;
 • представяне на годишен доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно дейностите на Органа;
 • изпълнение на задълженията за прозрачност и за защита на данните, посочени в Регламента.

Съгласно член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

 • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползват с пълни граждански права;
 • да са изпълнили задълженията си, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнение на съответните служебни задължения;
 • да бъдат в състояние да завършат целия петгодишен мандат преди достигане на пенсионна възраст.

Крайният срок за представяне на кандидатури е 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време, 6 юли 2021 г.

Кандидатите се приканват да изпратят, само по електронна поща, мотивационно писмо в pdf формат (обозначено „For the attention of the Secretary-General of the European Parliament, Recruitment Notice EUPP/2/S“ („На вниманието на генералния секретар на Европейския парламент, Обявление за наемане на длъжност EUPP/2/S“) и автобиография (във формат Europass), като цитират референтния номер на процедурата (EUPP/2/S) в реда за предмет на съобщението, на PERS-Director-APPF@europarl.europa.eu

За дата и час на изпращане на кандидатурата се приемат датата и часът на изпращане на съобщението по електронната поща.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност EUPP/2/S – Директор на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации (1007.77 KB, PDF)