Вие сте тук

Покана за акредитация за Харта за висше образование „Еразъм“ за периода 2021-2027 г.

Дата на публикуване: 
петък, 14 Февруари, 2020 - 10:26
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 14 февруари е публикувана покана за акредитация за Харта за висше образование „Еразъм“ за периода 2021-2027 г.

Европейската програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021-2027 г., предложена от Европейската комисия на 30 май 2018 г., все още не е приета от европейските законодатели. Покана за акредитация обаче се публикува, за да се улесни кандидатстването на потенциалните бенефициенти на безвъзмездни средства от Съюза веднага след като правното основание бъде прието от европейските законодатели.

Поканата за акредитация не е правно обвързваща за Европейската комисия. В случай на съществено изменение на правното основание от страна на европейските законодатели, тази покана може да бъде променена или отменена и могат да бъдат обявени други покани за акредитация с различно съдържание и подходящи срокове за отговор.

Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество във връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество, които да се провеждат от дадено висше учебно заведение (ВУЗ), участващо в програмата. Удостояването с харта за висше образование „Еразъм“ е предварително условие за всички висши учебни заведения, намиращи се в посочените по-долу държави и желаещи да кандидатстват и участват в мобилност с учебна цел, сътрудничество между организации и институции и/или подкрепа за проекти за развитие на политиката по програмата за периода 2021-2027 г. За висшите учебни заведения, намиращи се в трети държави, не се изисква харта за висше образование „Еразъм“, а рамката за качество ще бъде създадена посредством междуинституционални споразумения между висшите учебни заведения.

Хартата се предоставя за целия период на действие на програмата. Изпълнението на хартата за висше образование „Еразъм“ ще бъде наблюдавано от националните агенции по „Еразъм +“. Нарушаването на заложените в нея принципи и ангажименти може да доведе до нейното отнемане от страна на Европейската комисия.

Висши учебни заведения, установени в една от следните държави, имат право да кандидатстват за харта за висше образование „Еразъм“:

  • държавите членки на Европейския съюз;
  • трети държави, асоциирани към програмата, при условията, определени в правното основание.

Крайният срок за подаване на заявления за Хартата за висше образование „Еразъм“ е 21 април 2020 г.

Ориентировъчната дата за публикуване на резултатите от подбора е 15 октомври 2020 г.

Заявленията трябва да бъдат подадени в съответствие с насоките, предоставени на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за акредитация – Харта за висше образование „Еразъм“ за периода 2021-2027 г. (505.75 KB, PDF)