Вие сте тук

Покана за членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Дата на публикуване: 
сряда, 1 Февруари, 2023 - 09:41
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 февруари е публикувана покана за заявяване на интерес за членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните 2023 г. – Парма, Италия.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими и прозрачни научни становища на политиците, за да се гарантира безопасността в рамките на цялата хранителна верига – от фермата до трапезата. Научните становища на ЕОБХ са резултат от работата на нашите експерти и сътрудничеството с национални и международни партньори, както и от открит диалог с обществото. Те допринасят за опазването на здравето на хората, животните и растенията, както и за опазването на околната среда.

Поканата е отправена към учени, които желаят да се кандидатират за членство в Научния комитет (НК) или в някоя от десетте групи от научни експерти на ЕОБХ, а именно:

 1. „Здраве на животните и хуманно отношение към тях“ (AHAW)
 2. „Биологични опасности“ (BIOHAZ)
 3.  „Замърсители в хранителната верига“ (CONTAM)
 4.  „Добавки и продукти или вещества, които се използват в животинските фуражи“ (FEEDAP)
 5.  „Генетично модифицирани организми“ (GMO)
 6.  „Хранене, нови храни и алергени в храните“ (NDA)
 7.  „Защита на растенията“ (PLH)
 8.  „Продукти за растителна защита и остатъчните вещества от тях“ (PPR)
 9.  „Хранителни добавки и ароматизанти“ (FAF)
 10.  „Материали, които влизат в контакт с храни, ензими и спомагателни средства за обработка“ (CEP).

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване:

 • гражданство на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), на държава от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или на страна кандидатка за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети държави, но техните кандидатури за членство в групите от научни експерти/Научния комитет ще бъдат разглеждани само ако сред гражданите на държавите от ЕС, ЕАСТ или на страните кандидатки за членство в ЕС не може да се намери специалист с необходимото равнище на експертни знания;
 • задълбочени познания по английски език (еквивалент на ниво C1 или по-високо съгласно ОЕРР: Общата европейска референтна рамка за езиците);
 • образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне четири години, удостоверена с диплома, в една от следните области: селско стопанство, биохимия, биоинформатика, биология, биометрия, биотехнологии, химия, хранителна експозиция, екология, епидемиология, наука за храните, технология на храните, генетика, здраве и безопасност на храните, медицина, науки за живота, математика, микробиология, молекулярна биология, естествени науки, хранене, фармация, обществено здраве, статистика токсикология, ветеринарна медицина или сходни области;
 • най-малко седем години професионален опит, свързан с обхвата на групата от научни експерти/Научния комитет на ЕОБХ, придобит след получаване на изискваната диплома за образование;
 • активна научна дейност, доказана с авторство/принос през последните пет години, на поне пет от следните видове научни документи:
  • научни публикации (авторство) в рецензирани международни списания, публикувани на английски език, в област(-и), свързана с обхвата на всяка група от научни експерти/Научния комитет на ЕОБХ, документирани в списък на научните публикации И/ИЛИ
  • научни оценки (авторство/принос) на национално/международно равнище в област(-и), свързана с обхвата на всяка група от научни експерти/Научния комитет на ЕОБХ, документирани в списък на извършените оценки/свързани научни доклади.

Кандидатите трябва да попълнят и подадат заявленията си онлайн на уебсайта на ЕОБХ.

За да участват, кандидатите трябва да си създадат профил в сайта за кариери на ЕОБХ, освен ако вече нямат такъв. Експертите, които вече работят за ЕОБХ, трябва да използват съществуващия си профил в ЕОБХ и данните си за вход, за да кандидатстват.

Краен срок за изпращане на заявления е 3 април 2023 г., 23:59 ч. (местно време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за заявяване на интерес за членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните 2023 г. – Парма, Италия (EFSA/E/2023/01) (911.23 KB, PDF)