Вие сте тук

Покана за членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
сряда, 1 Февруари, 2023 - 09:41
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 февруари е публикувана покана за заявяване на интерес за членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните 2023 г. – Парма, Италия.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими и прозрачни научни становища на политиците, за да се гарантира безопасността в рамките на цялата хранителна верига – от фермата до трапезата. Научните становища на ЕОБХ са резултат от работата на нашите експерти и сътрудничеството с национални и международни партньори, както и от открит диалог с обществото. Те допринасят за опазването на здравето на хората, животните и растенията, както и за опазването на околната среда.

Поканата е отправена към учени, които желаят да се кандидатират за членство в Научния комитет (НК) или в някоя от десетте групи от научни експерти на ЕОБХ, а именно:

 1. „Здраве на животните и хуманно отношение към тях“ (AHAW)
 2. „Биологични опасности“ (BIOHAZ)
 3.  „Замърсители в хранителната верига“ (CONTAM)
 4.  „Добавки и продукти или вещества, които се използват в животинските фуражи“ (FEEDAP)
 5.  „Генетично модифицирани организми“ (GMO)
 6.  „Хранене, нови храни и алергени в храните“ (NDA)
 7.  „Защита на растенията“ (PLH)
 8.  „Продукти за растителна защита и остатъчните вещества от тях“ (PPR)
 9.  „Хранителни добавки и ароматизанти“ (FAF)
 10.  „Материали, които влизат в контакт с храни, ензими и спомагателни средства за обработка“ (CEP).

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване:

 • гражданство на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), на държава от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или на страна кандидатка за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети държави, но техните кандидатури за членство в групите от научни експерти/Научния комитет ще бъдат разглеждани само ако сред гражданите на държавите от ЕС, ЕАСТ или на страните кандидатки за членство в ЕС не може да се намери специалист с необходимото равнище на експертни знания;
 • задълбочени познания по английски език (еквивалент на ниво C1 или по-високо съгласно ОЕРР: Общата европейска референтна рамка за езиците);
 • образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне четири години, удостоверена с диплома, в една от следните области: селско стопанство, биохимия, биоинформатика, биология, биометрия, биотехнологии, химия, хранителна експозиция, екология, епидемиология, наука за храните, технология на храните, генетика, здраве и безопасност на храните, медицина, науки за живота, математика, микробиология, молекулярна биология, естествени науки, хранене, фармация, обществено здраве, статистика токсикология, ветеринарна медицина или сходни области;
 • най-малко седем години професионален опит, свързан с обхвата на групата от научни експерти/Научния комитет на ЕОБХ, придобит след получаване на изискваната диплома за образование;
 • активна научна дейност, доказана с авторство/принос през последните пет години, на поне пет от следните видове научни документи:
  • научни публикации (авторство) в рецензирани международни списания, публикувани на английски език, в област(-и), свързана с обхвата на всяка група от научни експерти/Научния комитет на ЕОБХ, документирани в списък на научните публикации И/ИЛИ
  • научни оценки (авторство/принос) на национално/международно равнище в област(-и), свързана с обхвата на всяка група от научни експерти/Научния комитет на ЕОБХ, документирани в списък на извършените оценки/свързани научни доклади.

Кандидатите трябва да попълнят и подадат заявленията си онлайн на уебсайта на ЕОБХ.

За да участват, кандидатите трябва да си създадат профил в сайта за кариери на ЕОБХ, освен ако вече нямат такъв. Експертите, които вече работят за ЕОБХ, трябва да използват съществуващия си профил в ЕОБХ и данните си за вход, за да кандидатстват.

Краен срок за изпращане на заявления е 3 април 2023 г., 23:59 ч. (местно време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за заявяване на интерес за членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните 2023 г. – Парма, Италия (EFSA/E/2023/01) (911.23 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.