Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

Дата на публикуване: 
петък, 15 Януари, 2021 - 10:04
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 януари е публикувана покана за представяне на предложения за 2021 г. за мерки за информиране в областта на ОСП.

Поканата на ЕС се отнася до отпускането на безвъзмездни средства в областта на политиката за селското стопанство и развитието на селските райони в рамките на Програмата за информационни мерки в областта на общата селскостопанска политика.

Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от най-важните политики на ЕС. Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители. Това е обща политика за всички държави и граждани на ЕС, която им предоставя ползи по различни начини.

Чрез ОСП се оказва подкрепа на земеделските стопани, усъвършенства се селскостопанското производство, съхраняват се селските райони и ландшафти, запазва се жизнеспособността на селската икономика, предприемат се мерки във връзка с изменението на климата и се насърчава устойчивото управление на природните ресурси.

Програмата за информационни мерки в областта на общата селскостопанска политика подпомага тази политика, като финансира мерки, допринасящи за нейното популяризиране.

Общата цел на поканата з е да се изгради доверие в рамките на ЕС и сред всички граждани, независимо дали са земеделски стопани, или не. ОСП е политика за всички граждани на ЕС и ползите, които тя осигурява за тях, трябва да бъдат ясно демонстрирани.

Ключовите въпроси и послания следва да бъдат изцяло в съответствие с правното изискване на Комисията за изпълнение на информационни мерки в областта на ОСП по смисъла на член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

В подадените предложения следва да бъде предвидено предоставянето на последователна, обективна и изчерпателна информация както в границите на Съюза, така и извън него, за да се даде точна и цялостна представа за ОСП.

Акцентът следва да бъде върху усилието за разсейване на погрешните възприятия и дезинформацията за европейското селско стопанство и ОСП, като се използват подкрепени с данни факти. Целта е да се повиши обществената осведоменост за значимостта на подкрепата на ЕС за селското стопанство и развитието на селските райони чрез ОСП.

Поканата, документацията към нея и указанията за кандидатите са достъпни на портала на ЕС „Финансиране и обществени поръчки“.

Крайният срок за подаване на предложения е 21 януари 2021, 17:00 ч. (централноевропейско време).

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – Подпомагане за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика за 2021 г. (679.22 KB, PDF)