Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

петък, 15 Януари, 2021 - 10:04
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 януари е публикувана покана за представяне на предложения за 2021 г. за мерки за информиране в областта на ОСП.

Поканата на ЕС се отнася до отпускането на безвъзмездни средства в областта на политиката за селското стопанство и развитието на селските райони в рамките на Програмата за информационни мерки в областта на общата селскостопанска политика.

Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от най-важните политики на ЕС. Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители. Това е обща политика за всички държави и граждани на ЕС, която им предоставя ползи по различни начини.

Чрез ОСП се оказва подкрепа на земеделските стопани, усъвършенства се селскостопанското производство, съхраняват се селските райони и ландшафти, запазва се жизнеспособността на селската икономика, предприемат се мерки във връзка с изменението на климата и се насърчава устойчивото управление на природните ресурси.

Програмата за информационни мерки в областта на общата селскостопанска политика подпомага тази политика, като финансира мерки, допринасящи за нейното популяризиране.

Общата цел на поканата з е да се изгради доверие в рамките на ЕС и сред всички граждани, независимо дали са земеделски стопани, или не. ОСП е политика за всички граждани на ЕС и ползите, които тя осигурява за тях, трябва да бъдат ясно демонстрирани.

Ключовите въпроси и послания следва да бъдат изцяло в съответствие с правното изискване на Комисията за изпълнение на информационни мерки в областта на ОСП по смисъла на член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

В подадените предложения следва да бъде предвидено предоставянето на последователна, обективна и изчерпателна информация както в границите на Съюза, така и извън него, за да се даде точна и цялостна представа за ОСП.

Акцентът следва да бъде върху усилието за разсейване на погрешните възприятия и дезинформацията за европейското селско стопанство и ОСП, като се използват подкрепени с данни факти. Целта е да се повиши обществената осведоменост за значимостта на подкрепата на ЕС за селското стопанство и развитието на селските райони чрез ОСП.

Поканата, документацията към нея и указанията за кандидатите са достъпни на портала на ЕС „Финансиране и обществени поръчки“.

Крайният срок за подаване на предложения е 21 януари 2021, 17:00 ч. (централноевропейско време).

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – Подпомагане за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика за 2021 г. (679.22 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.