Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за мрежа от прокурори, работещи в областта на интелектуалната собственост

Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост
Дата на публикуване: 
сряда, 20 Март, 2019 - 10:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 март е публикувана покана за представяне на предложения относно подкрепа за мрежа от прокурори, работещи в областта на интелектуалната собственост.

Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост разработи серия от инициативи в подкрепа на прокурорите, работещи в областта на интелектуалната собственост в ЕС. Дискусиите между прокурорите от различните региони на ЕС трябва обаче да бъдат по-практически и оперативно насочени. Чрез тази покана ще бъдат финансирани регионални срещи на прокурори, насочени към следното:

  • развиване на капацитета на държавите-членки на ЕС, за споделяне на добри практики, създаване на по-здрави връзки между прокурорите от държавите-членки и подпомагане на практически и по-конкретни дискусии между колеги от различните региони. Това ще осигури засилено съдебно сътрудничество на равнище ЕС и на международно равнище;
  • разпространение, популяризиране и обсъждане на резултатите от 3 – 5 годишните проучвания на случаи от А до Я на Междурегионалния научноизследователски институт на ООН по престъпленията и правосъдието, в които се анализират успешни разследвания на ключови наказателни дела в областта на ИС;
  • подкрепа за практическото използване на проучванията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в областта на престъпните бизнес модели, modus operandi и други свързани области;
  • насърчаване на участието на Евроюст и използването на инструмента „Съвместни екипи за разследване“ (СЕР) във важни трансгранични наказателни разследвания в областта на интелектуалната собственост (ИС);
  • подобряване на обмена на информация между органите на държавите-членки и насърчаване на сътрудничеството с компетентните служби в областта на интелектуалната собственост, митническите, полицейските власти и други структури, ангажирани с прилагането на правата върху ИС, както и представители на частния сектор.

Поканата е предназначена само за публични прокурорски органи на държавите-членки (национални, регионални, местни). Допустими са само кандидатури от публичноправни субекти, установени в държава-членка на ЕС.

Физически лица нямат право да участват.

Заявление може да бъде подадено от един кандидат или от консорциум от публичноправни субекти, независимо дали са учредени специално за съответната дейност, при условие че:

  • консорциумът е учреден от няколко публичноправни субекта, които отговарят на критериите за допустимост, за неизключване от участие и за подбор, предвидени в тази покана, и заедно ще изпълняват предложената дейност;
  • в кандидатурата са посочени въпросните субекти.

Видовете допустими дейности в рамките на тази покана са:

  • регионални конференции, семинари или работни срещи;
  • обучения в регионален мащаб.

Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по поканата, е 100 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕUIPO не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи, посочена от кандидата. Тя трябва да бъде между следните минимални и максимални суми: 10 000 EUR до 50 000 EUR.

ЕUIPO си запазва правото да не разпредели всички налични средства.

Пакетът за кандидатстване е наличен в Интернет на следния адрес:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 30 април 2019 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приема никакъв друг начин на подаване на заявление.

Кандидатите следва да се уверят, че са предоставени всички документи, изискани и упоменати в електронния формуляр.

Заявленията, невключващи всички посочени приложения и подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – GR/002/2019 – Подкрепа за мрежа от прокурори, работещи в областта на интелектуалната собственост (383.03 KB, PDF)