Вие сте тук

Покана за предложения по „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“

сряда, 28 Октомври, 2020 - 12:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“. Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициенти за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, включително Фонда за справедлив преход и плана за възстановяване за Европа. Същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни.

Точното съдържание на предложените мерки за информиране ще зависи от редакторския избор на кандидатите. Редакционната независимост ще бъде гарантирана от харта за независимост, която ще бъде част от споразумението, подписано между Европейската комисия и бенефициентите на безвъзмездни средства.

Конкретните цели на поканата са:

 • насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
 • повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС - в частност чрез политиката на сближаване - и на тяхното отражение върху живота на хората;
 • разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС и неговото бъдеще;
 • насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.

Предложенията следва да илюстрират и оценяват ролята на политиката на сближаване за постигането на политическите приоритети на Европейската комисия и за справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства пред ЕС, неговите държави членки и региони и на местно равнище.

По-специално, те следва да се отнасят до приноса на политиката на сближаване за:

 • стимулиране на заетостта, растежа и инвестициите на регионално и национално равнище и подобряване на качеството на живот на гражданите;
 • подпомагане на изпълнението на целите на ЕС и на държавите членки по основните приоритети, които освен създаването на растеж и работни места включват също справяне с изменението на климата, опазване на околната среда, насърчаване на научноизследователската дейност и иновациите и др.;
 • подобряване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС и съответно намаляване на различията между държавите и регионите на ЕС и в рамките на самите държави и региони;
 • оказване на съдействие на регионите да се възползват от глобализацията, като намерят своето място в световната икономика;
 • утвърждаване на европейския проект, тъй като политиката на сближаване служи пряко на гражданите на ЕС.

Очаква се да бъдат постигнати следните резултати:

 • да се увеличи отразяването в медиите на политиката на сближаване, по-специално на регионално равнище;
 • да се повиши осведомеността на гражданите за резултатите от политиката на сближаване и тяхното отражение върху живота им;
 • да се постигнат конкретни резултати и цели, насочени към постигането на широк обхват по време на срока на изпълнение на мярката - напр. телевизионно и радиоизлъчване, отразяване в онлайн или печатни издания, друг вид мерки за информиране и разпространение на информацията, като се взема предвид езиковото многообразие;
 • да се установи ефикасно и ефективно сътрудничеството между Европейската комисия и бенефициентите на безвъзмездни средства.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по тази покана за представяне на предложения, възлиза на 5 000 000 EUR. Размерът на безвъзмездните средства ще бъде максимум 300 000 EUR. Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

За да бъдат допустими, заявленията трябва да бъдат:

 • изпратени не по-късно от крайния срок за подаване на заявлението - 12.1.2021 г.
 • подадени в писмен вид като се използва формулярът за заявление, достъпен на адрес https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/; както и
 • съставени на един от официалните езици на ЕС.

Ако тези изисквания не бъдат спазени, заявлението ще бъде отхвърлено.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения по „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“ (736 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.