Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Програма „Еразъм+“
сряда, 23 Ноември, 2022 - 10:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2023 г.

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Индивидуална образователна мобилност:

 • Индивидуална мобилност в сферите на образованието, обучението и младежта
 • Дейности за младежко участие
 • DiscoverEU – Действие за приобщаване
 • Виртуален обмен във висшето образование и младежта
 • Мобилност за гражданите в областта на спорта

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество между организации и институции

 • Партньорства за сътрудничество:
  • Партньорства за сътрудничество
  • Дребномащабни партньорства
 • Партньорства за високи постижения:
  • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение
  • Действия „Еразмус Мундус“
 • Партньорства за иновации:
  • Алианси за иновации
  • Ориентирани към бъдещето проекти
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.
 • Европейски спортни прояви с нестопанска цел

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

 • Обединена европейска младеж
 • Действия по инициативата „Жан Моне“:
  • Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
  • Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Критерии за допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност на млади хора и на специалисти, работещи с младежи, както и дейности за младежко участие и DiscoverEU – действие за приобщаване.

Следните държави могат да вземат пълноправно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ :

 • 27-те държави-членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,
 • третите държави, асоциирани към програмата:
  • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,
  • държавите-кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия.

Освен това някои действия по програма „Еразъм+“ са отворени за организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата.

За повече подробности относно реда и условията за участие моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 3 393,17 милиона евро:

 • Образование и обучение: 2 980,70 милиона EUR
 • Младеж: 321,12 милиона EUR
 • Спорт: 65,13 милиона EUR
 • „Жан Моне“: 26,22 милиона EUR

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са установени в годишната работна програма за 2023 г. на програмата „Еразъм+“, приета на 25 август 2022 г., и могат да бъдат променени, при условие че бъде изменена годишната работна програма на програмата „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишната работна програма на програмата „Еразъм+“ и нейните изменения, публикувани на адрес:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_bg

Предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта, вида на допустимите кандидати и броя на участващите партньори.

Бенефициерите могат да обявят за разходи работата, извършена от доброволци по дейност, въз основа на единични разходи, разрешени с Решение на Комисията (2019)2646 и определени в него. За по-подробни указания относно допустимостта на разходите на доброволеца, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключово действие 1:

 • Индивидуална мобилност в областта на висшето образование: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Индивидуална мобилност в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за гражданите в областта на спорта: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Международна мобилност с участието на трети държави, които не са асоциирани към програмата: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Акредитации по програма „Еразъм“ в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни: 19 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта: 19 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Индивидуална мобилност в областта на младежта: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Индивидуална мобилност в областта на младежта: 4 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • DiscoverEU – Действие за приобщаване: 4 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Виртуален обмен в областта на висшето образование и младежта: 26 април 2023 г., 17:00 ч.

Ключово действие 2:

 • Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта с изключение на тези, представени от европейски НПО: 22 март 2023 г., 12:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта, представени от европейски НПО: 22 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областта на спорта: 22 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областта на младежта с изключение на тези, представени от европейски НПО: 4 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Дребномащабни партньорства в областите на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта: 22 март 2023 г., 12:00 ч.
 • Дребномащабни партньорства в областите на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта: 4 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Дребномащабни партньорства в областта на спорта: 22 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение: 8 юни 2023 г., 17:00 ч.
 • Действия „Еразмус Мундус“: 16 февруари 2023 г., 17:00 ч.
 • Алианси за иновации: 3 май 2023 г., 17:00 ч.
 • Ориентирани към бъдещето проекти: 15 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование: 16 февруари 2023 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение: 28 февруари 2023 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта: 8 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на спорта: 22 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Европейски спортни прояви с нестопанска цел: 22 март 2023 г., 17:00 ч.

Ключово действие 3:

 • Обединена европейска младеж: 9 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Действия и мрежи по инициативата „Жан Моне“: 14 февруари 2023 г., 17:00 ч.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ .

Подробните условия на поканата, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023 г.  Ръководството за Програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от поканата за предложения. Посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към тази покана.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.