Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Европейската мрежа на Сеdefop относно професионалното образование и обучение

Дата на публикуване: 
вторник, 30 Юли, 2019 - 10:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юли е публикувана открита покана за представяне на предложения в рамките на Европейска мрежа на Сеdefop относно професионалното образование и обучение. Поканата има за цел да избере кандидат от всяка отговаряща на условията държава (държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия), с който Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ще сключи четиригодишно рамково споразумение за партньорство. Също така, Cedefop ще сключи с всеки от одобрените кандидати конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за работен план, който да бъде изпълнен през 2020 г.

Cedefop е агенция на Европейския съюз, създадена през 1975 г., със седалище в Гърция от 1995 г. Мисията на Центъра е да подпомага развитието на политика за европейско професионално образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за информация относно ПОО. Мисията, отредена на ReferNet, е да подпомага Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО. Мрежата има 30 члена, наричани национални партньори на ReferNet, от държавите членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet са ключови институции, свързани с ПОО или с политиките в областта на пазара на труда в страната, която представляват.

Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретни годишни споразумения за безвъзмездна помощ. Поради това кандидатите подават не само предложение за рамково споразумение за 4-годишно рамково партньорство (което, ако е успешно, ще доведе до подписването на рамково споразумение за партньорство за периода 2020-2023 г.), но и заявление за безвъзмездна помощ за дейността през 2020 г. (което може да доведе до подписването на конкретно споразумение за безвъзмездна помощ за 2020 г.). Кандидатът трябва да докаже, че има капацитета да извърши всички дейности, предвидени през четиригодишния период, и да осигури подходящо съфинансиране за реализирането на поставените задачи.

Прогнозният бюджет, предвиден за четиригодишния срок на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 EUR съгласно решенията на бюджетния орган.

Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2020 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 980 000 EUR за 30-те партньори (от 28-те държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия).

Размерът на безвъзмездната помощ зависи от населението на държавата и се отпуска за реализирането на годишен работен план. Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2020 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:

  • Група 1: Хърватия, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимален размер на безвъзмездната помощ: 23 615 EUR.
  • Група 2: Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция и Норвегия. Максимален размер на безвъзмездната помощ: 33 625 EUR.
  • Група 3: Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 43 620 EUR.

Безвъзмездната помощ от Съюза представлява финансово участие в разходите на бенефициента (и/или съвместните бенефициенти), които задължително се допълват със собствено финансово участие, както и/или вноски от местни, регионални, национални и/или частни организации. Общото финансово участие на Съюза не може да надвишава 70% от допустимите разходи.

Cedefop си запазва правото да не отпусне целия предвиден бюджет.

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и правосубектност (физически лица не могат да кандидатстват);
  • да са регистрирани в държава, където безвъзмездната помощ се прилага, т.е. в една от следните групи държави:
  • държаавите членки на ЕС;
  • асоциирани държави (Исландия и Норвегия).

Заявленията за рамковото споразумение за партньорство трябва да бъдат изпратени най-късно до 1 октомври 2019 г.

Подробните спецификации към поканата, формулярът за кандидатстване и приложенията към него могат да бъдат намерени на интернет страницата на Cedefop от 31 юли 2019 г. на адрес: http://www.cedefop.europa.eu/about-cedefop/public-procurement

Заявленията трябва да са съобразени с изискванията, посочени в пълния текст на поканата, както и да са подадени на предоставените официални формуляри.

Оценката на предложенията ще се извършва въз основа на принципите на прозрачност и равно третиране.

Всички подадени заявления се оценяват от комисия от експерти съгласно критериите за допустимост, изключване, подбор и възлагане, определени в пълния текст на поканата.