Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност

понеделник, 11 Ноември, 2019 - 12:10
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 ноември е публикувана покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност.

Покана обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

 • Доброволчески проекти;
 • Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.);
 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области;
 • Стажове и работни места;
 • Проекти за солидарност;
 • Знак за качество.

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:

 • 28-те държави членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.
 • Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и Република Северна Македония;
 • партньорските държави.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.).

За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на предоставяне на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.

Изпълнението на поканата зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2020 г. след неговото приемане от бюджетния орган, или – ако бюджетът не бъде приет – на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.

Общият бюджет, заделен за тази покана, възлиза на 117 650 000 EUR и се основава на Годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност.

Общият бюджет, предвиден за поканата, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност. Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно Годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност и нейните изменения що се отнася до бюджета за всяко действие, обхванато от поканата.       

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

Доброволчески проекти:

 • 5 февруари 2020 г.
 • 30 април 2020 г.
 • 1 октомври 2020 г.

Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.):

 • 30 април 2020 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области:

 • 17 септември 2020 г.

Стажове и работни места:

 • 5 февруари 2020 г.
 • 30 април 2020 г.
 • 1 октомври 2020 г.

Проекти за солидарност:

 • 5 февруари 2020 г.
 • 30 април 2020 г.
 • 1 октомври 2020 г.

Заявления за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност.

Подробните условия на поканата, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.) на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.) представлява неразделна част от тази покана и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към нея.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.