Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност

Европейски корпус за солидарност
четвъртък, 24 Ноември, 2022 - 10:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 24 ноември е публикувана покана за представяне на предложения за 2023 г. – Европейски корпус за солидарност.

Поканата обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

  • Доброволчески проекти
  • Доброволчески екипи във високоприоритетни области
  • Проекти за солидарност
  • Знак за качество за доброволчески дейности за солидарност
  • Знак за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ
  • Доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Всеки публичен или частен субект с нестопанска или стопанска цел, местен, регионален, национален или международен, може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

Следните държави могат да вземат пълно участие във всички действия по Европейския корпус за солидарност:

  • 27-те държави-членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии;
  • трети държави, асоциирани към програмата:
  • членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ: Исландия и Лихтенщайн,
  • държавите кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония.

Освен това някои действия са отворени за субекти, които са законно установени в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Общият бюджет, заделен за поканата за представяне на предложения, се оценява на 142 200 000 EUR.

Общият бюджет, заделен за поканата, и неговото разпределение са посочени в годишната работна програма на Европейския корпус за солидарност за 2023 г., приета на 22 август 2022 г.Те могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма на Европейския корпус за солидарност.

Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно годишните работни програми на Европейския корпус за солидарност и техните изменения, публикувани на адрес:

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources

Предоставените безвъзмездни средства и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и вида на допустимите кандидати.

Срок за подаване на заявленията

Сроковете за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Доброволчески проекти:

23 февруари 2023 г.

(незадължителен кръг): 4 октомври 2023 г.

Проекти за солидарност

23 февруари 2023 г.

(незадължителен кръг): 4 май 2023 г.

4 октомври 2023 г.

Сроковете за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 17:00 ч., брюкселско време.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

8 февруари 2023 г.

Доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

3 май 2023 г.

Заявленията за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност (2023 г.).

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2023 г.) 

Ръководството за Европейския корпус за солидарност (2023 г.) представлява неразделна част от поканата за предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към тази покана.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.