Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на програма на EUIPO за академични научни изследвания

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
вторник, 19 Април, 2022 - 10:11

В Официалния вестник на ЕС от 19 април е публикувана покана, че Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обявява покана за представяне на предложения в рамките на програма на EUIPO за академични научни изследвания.

EUIPO има амбицията да развива по-тесни връзки с академичните среди, за да насърчи научните изследвания в области, свързани с интелектуалната собственост (ИС), които представляват интерес за Службата. За тази цел Службата създаде Програма на EUIPO за академични научни изследвания (ARP).

Програмата на EUIPO за академични научни изследвания е насочена към научни изследвания в областта на икономиката, правото, технологиите и управлението. Учените, специалисти в областта на правото и икономистите се интересуват от интелектуална собственост предимно от гледната точка на публичната политика. Ще се предпочитат предложения за научни изследвания, които имат за цел да покажат икономическите, обществените или политическите последствия от констатациите. За предпочитане е проучванията да са съсредоточени върху теми, свързани с марките и дизайните, въпреки че други теми като географски указания, МСП, подходи към потребителите или обучение и образование в сферата на ИС, също могат да бъдат включени в обхвата.

Поканата е отворена само за академични изследователи, свързани с университети или научноизследователски институти, разположени в 27-те държави членки на ЕС. Те отговарят на условията за участие в програмата независимо от тяхната националност (като все пак трябва да пребивават в ЕС).

Изследователите могат да бъдат докторанти, изследователи с докторска степен, преподаватели във висши учебни заведения или всякакви други видове изследователи в академичната област.

Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO чрез онлайн формуляра за кандидатстване не по-късно от 19 май 2022 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приема никакъв друг начин на подаване на заявление.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения GR/002/22 по програмата на EUIPO за академични научни изследвания (375.92 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.