Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на програма на EUIPO за академични научни изследвания

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
вторник, 21 Март, 2023 - 11:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 март е публикувана покана, че Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обявява покана за представяне на предложения в рамките на програма на EUIPO за академични научни изследвания.

Чрез второто издание EUIPO възнамерява да продължи да развива връзките с академичните среди, за да насърчи научните изследвания не само в области, свързани с ИС, които представляват интерес за Службата, но и в областта на иновациите в сферата на информационните технологии.

Програмата на EUIPO за академични научни изследвания (ARP) е насочена към научни изследвания в областта на икономиката, правото, технологиите и управлението.

Поканата за предложения за 2023 г. е насочена към теми, свързани с ИС (Обособена позиция 1) и информационните технологии (Обособена позиция 2).

Обособена позиция 1: ИС

Отправя се покана за предложения в следните области/на следните теми:

 • марките като показател за иновации и друга икономическа дейност;
 • дизайните като показател за иновации и друга икономическа дейност;
 • използване на правата на интелектуална собственост от страна на малките и средните предприятия (МСП) за преодоляване на пречките пред растежа.

Обособена позиция 2: Информационни технологии

Отправя се покана за предложения в следните области/на следните теми:

 • Обработка на естествен език (NLP). В тази област ще бъдат оценени проекти, свързани със следните области:
  • Изследванията са съсредоточени върху системите за въпроси и отговори. Системата може да има канал образец с набор от правни текстове. Този образец следва да може да извлече кратък отговор на запитвания на потребители от въведените в модела текстове.
  • Проучване на текст със резюме. При положение че текстът е дълъг или сложен, образецът следва да може да върне обобщена информация от него.
  • Търсене в областта на адаптацията на текста. При задаване на технически/правен/финансов текст системата следва да може да го преобразува на достъпен език, който да е разбираем за нетехнически лица.
  • Проучвания в областта на извличането на информация. При задаване на документ, например във формат PDF, той следва да може да извлече съответната изисквана информация (име на потребителя, наименование на марката, стоки и услуги, стоки и услуги, срещу които е подадено възражение и др.).
  • Търсене за сходство на текста. При задаване на два (кратки) текста (може би въпроси) моделът трябва да може да разпознае дали значението им е много сходно, т.е. ако се приповтарят, но са формулирани по различен начин.
  • Проучване на сглобени от търсачки текстове, съсредоточено върху малки откъси от текст (стоки и услуги). В окончателния си вид системата следва да може да събира и извлича текстове, открити чрез семантични и синтактични търсачки.
 • Обработка на изображения. В тази област ще бъдат оценени проекти, свързани със следните области:
  • Научни изследвания в областта на създаването на програма за разпознаване на оптични символи (OCR), която може да идентифицира нестандартни шрифтове на знаци.
  • Търсене за откриване на аномалии в промишлени дизайни. При задаване на изображение или набор от изображения на промишлен дизайн следва образецът да може да установи евентуални несъответствия в изображението/ята съгласно Насоките на EUIPO за проверка на регистрирани дизайни на Общността.
  • Търсене в описанието на изображението. При задаване на снимка (логотип на дружество) системата следва да може да създаде надписи или набор от етикети, които описват това изображение.
  • Търсене в сегментирането на изображения. При задаване на изображение системата следва да може да идентифицира различните предмети, които се появяват в него.
  • Търсене в машини за търсене на изображения. При задаване на набор от изображения, действителни или нарисувани, както и ново изображение, което потребителят въвежда, моделът следва да може да извлече набор от изображения, „отрязани чрез визуално сходство с това, въведено от потребителя“.
 • Учене с утвърждение. В тази област всички търсения, при които може да се прилага система на обучение чрез повтаряне спрямо описаните в предходните две области функции.

Допустими кандидати

Поканата е отворена само за научни изследователи, свързани с университети или изследователски институции (публични или частни), намиращи се в една от 27-те държави-членки на ЕС. Те отговарят на условията за участие в програмата независимо от тяхната националност (като все пак трябва да пребивават в ЕС).

Изследователите могат да бъдат докторанти, изследователи с докторска степен, преподаватели във висши учебни заведения или всякакви други видове изследователи в академичната област.

Заявление може да се подаде от един или от няколко кандидати. Ще се оценява само едно предложение на изследовател за всяка покана за предложения.

Общият бюджет, наличен за съфинансиране на дейностите, възлиза на 80 000 EUR (обособена позиция 1: 60 000 EUR и обособена позиция 2: 20 000 EUR). Тази сума ще бъде разпределена в рамките на две години от срока на наличност на бюджета, а наличието на средствата, съответстващи на бюджета за 2024 г., ще зависи от одобрението на бюджета от страна на бюджетния орган на Службата.

Пакетът с документи за кандидатстване е достъпен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 2 май 2023 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приемат други начини на подаване на заявление.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения GR/002/23 Програма на EUIPO за академични научни изследвания (ARP) (390.15 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.