Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на схема за академична мобилност Intra-Africa

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура
понеделник, 11 Март, 2019 - 10:49
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Схема за академична мобилност Intra-Africa.

Общата цел на Програмата е да насърчи развитието на човешкия капитал в Африка. Същевременно се цели да се засили сътрудничеството в рамките на Африка, както се призовава в Програма 2063.

Конкретните цели на Програмата са:

 • повишаване на пригодността за заетост на студентите;
 • подобряване на качеството и целесъобразността на висшето образование в Африка и неговото значение за визията за развитие на Африка;
 • модернизиране и интернационализация на висшите учебни заведения в Африка и насърчаване на развитието на африканско пространство за висше образование и научни изследвания.

Очаква се мобилността на студентите и служителите в рамките на висшите учебни заведения да увеличи познанията и уменията им. Тя ще допринесе и за подобряване на качеството и целесъобразността на преподаването и учебния процес чрез обмен на практики. В допълнение, схемата ще помогне за укрепване на стратегиите за модернизиране и интернационализация на висшите учебни заведения чрез изграждането на механизми, които да способстват управлението на потоците на мобилност. Това ще увеличи капацитета им за изграждане на партньорства с други институции с цел сътрудничество и съвместни научни изследвания.

Освен това Програмата обединява партньори от различни региони, които ще трябва да създадат подходящи механизми за организиране на обмена, като например договорености за сравняване на учебните програми и признаване на периодите на обучение в чужбина. Поради това се очаква Програмата да засили хармонизацията и стандартизацията на висшето образование и да допринесе съществено за регионалната интеграция.

Допустими кандидати и състав на партньорствата

В партньорството трябва да участват минимум четири и максимум шест африкански институции за висше образование (включително кандидата) в качеството на партньори и един технически партньор от ЕС.

Допустими кандидати и партньори са институции за висше образование, регистрирани в Африка. Те трябва да предлагат курсове за висше образование на ниво следдипломна квалификация (магистърска и/или докторска степен), в резултат на които се придобива квалификация, призната от компетентните органи на съответната държава. Допустими са само институции за висше образование, акредитирани от съответните национални органи в Африка. Не са допустими клонове на институции за висше образование извън Африка.

Техническият партньор трябва да е институция за висше образование от една от държавите членки на ЕС, на която е присъдена харта за висше образование „Еразъм“.

Допустими дейности и продължителност

Проектът ще обхваща организиране и изпълнение на мобилност на студенти и персонал, участващи във висококачествени магистърски и докторски програми.

Също така и предоставяне на образователни/обучителни и други услуги на чуждестранни студенти и преподаване/обучение и възлагане на изследователска дейност и други услуги на персонал от държави, участващи в проекта. Мобилността трябва да се осъществи само в една от допустимите държави, посочени в тази покана.

Продължителността на проекта e 60 месеца.

Критерии за възлагане

Всички заявления ще бъдат оценени от външни независими експерти в съответствие с трите критерия, посочени по-долу (Общо: 100 точки):

 • Приложимост – 20 точки;
 • Качество – 70 точки:
  • Академично качество – 15 точки;
  • Състав на партньорството и механизми за сътрудничество точки – 15;
  • Организиране и изпълнение на мобилността точки – 20;
  • Услуги и последващи действия за студентите/персонала точки – 10;
  • Балансирано участие на жените и мъжете точки – 10;
 • Въздействие и устойчивост точки –10

За да бъдат разгледани за отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат минимум 50 точки от общо 100.

Общата примерна сума, отпусната по тази покана, е 9 800 000 евро и би следвало да осигури около 350 потока на мобилност.

Финансирането на всеки отделен проект ще бъде в рамките на 1 000 000 евро (минимална сума на безвъзмездните средства) и 1 400 000 евро (максимална сума на безвъзмездните средства).

Безвъзмездните средства на ЕС се отпускат въз основа на еднократни суми за организиране на мобилност и единични разходи за изпълнението на мобилността.

Крайният срок за подаване на предложения по схемата за академична мобилност Intra-Africa е 12:00 ч. (обед) на 12 юни 2019 г., брюкселско време.

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да се подават чрез специално разработеният за целта електронен формуляр (eForm) и неговите приложения, които ще бъдат предоставени на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Единствено подаденото по електронен път заявление (електронен формуляр със съответните приложения) ще се счита за официално валидно заявление.

В допълнение кандидатите трябва да изпратят по електронната поща копие от тяхното заявление (електронен формуляр със съответните приложения), като посочат ясно регистрационния номер на проекта, получен при подаването на електронния формуляр, на следната електронна поща: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu

Ще се приемат само заявления, подадени в рамките на крайния срок и в съответствие с изискванията, посочени в поканата. Няма да се приемат заявления, изпратени само по електронната поща.

Насоките за участие в поканата, както и цялата информация и всички документи, свързани с подаването на предложения, могат да се намерят на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.