Вие сте тук

Покана за предложения за европейската мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

Cedefop
понеделник, 5 Октомври, 2020 - 10:05
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 октомври е публикувана открита покана за представяне на предложения в рамките на Европейската мрежа на Сеdefop за информация относно професионалното образование и обучение (ПОО).

С оглед създаването на европейска мрежа от експерти в областта на ПОО – ReferNet, поканата има за цел да избере един кандидат от Белгия, с когото Cedefop ще сключи тригодишно рамково споразумение за партньорство (от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.). Целта е и да се сключи с одобрения кандидат конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за работен план, който да бъде изпълнен през 2021 г.

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е със седалище в Гърция от 1995 г. Центърът е признат авторитетен източник на информация и експертни знания за професионалното образование и обучение, уменията и квалификациите. Мисията му е да подпомага развитието на политика за европейско професионално образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за експертни знания в областта на ПОО. Мисията на ReferNet е да подпомага Cedefop, като докладва за националните системи за ПОО и промени в политиките и като популяризира ПОО и продуктите на Cedefop. Мрежата има 30 членове, наричани национални партньори на ReferNet, от държавите членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet са ключови институции, свързани с ПОО или с политиките в областта на пазара на труда в съответната страна.

Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретни годишни споразумения за безвъзмездна помощ. Поради това кандидатите не само представят предложение за 3-годишно рамково партньорство (което, ако бъде одобрено, ще доведе до подписването на рамково споразумение за партньорство за периода 2021-2023 г.), но и заявление за отпускане на безвъзмездни средства за дейността през 2021 г. (което може да доведе до подписването на конкретно споразумение за безвъзмездна помощ за 2021 г.). Кандидатът трябва да докаже, че има капацитета да извърши всички дейности, предвидени за 3-годишния период, и да осигури подходящо съфинансиране за реализирането на поставените задачи.

Прогнозният бюджет за тригодишния срок на белгийското рамково споразумение за партньорство възлиза на 101 000 EUR съгласно ежегодните решения на бюджетния орган.

Общият предвиден бюджет за Годишния работен план за Белгия, 2021 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 33 625 EUR.

Безвъзмездната помощ от Съюза представлява финансово участие в разходите на бенефициента (и/или съвместните бенефициенти), които задължително се допълват със собствено финансово участие, както и/или вноски от местни, регионални, национални и/или частни организации. Общото финансово участие на Съюза не може да надвишава 70% от допустимите разходи.

Cedefop си запазва правото да не отпуска целия предвиден бюджет.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и правосубектност (физически лица не могат да кандидатстват);
  • да имат седалище, регистрирано в страната, в която се отпускат безвъзмездните средства, т.е. в Белгия.

Заявленията за рамково споразумение за партньорство за периода 2021-2023 г. и конкретно споразумение за безвъзмездна помощ за 2021 г. трябва да бъдат изпратени най-късно до 16 ноември 2020 г.

Подробните спецификации към поканата, формулярът за кандидатстване и приложенията към него могат да бъдат намерени на уебсайта на Cedefop от 5 октомври 2020 г.

Заявленията трябва да отговарят на изискванията, посочени в пълния текст на поканата. Те трябва да бъдат подадени чрез предоставените официални формуляри.

Оценката на предложенията ще се извършва въз основа на принципите на прозрачност и равно третиране.

Всички представени заявления се оценяват от комисия от експерти съгласно критериите за допустимост, изключване, подбор и възлагане, определени в пълния текст на поканата.

В Официалния вестник на ЕС от 10 ноември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 17 точка 4 „Краен срок“ да се чете, както следва:

 „Заявленията за рамковото споразумение за партньорство за периода 2021-2023 г. и специалното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за 2021 г. трябва да бъдат изпратени най-късно до 30 ноември 2020 г.“

След публикуването на поправката, на уебсайта на Cedefop ще бъде направено съобщение на следната връзка: https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/refernet-call-proposals-belgium

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.