Вие сте тук

Покана за предложения за Харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 
петък, 1 Февруари, 2019 - 10:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 февруари е публикувана специфична покана за представяне на предложения относно Хартата за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г.

Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество във връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество. Тези дейности могат да бъдат провеждани в рамките на Програмата от дадено висше учебно заведение. Удостояването с харта за висше образование „Еразъм“ е предварително условие за всички висши учебни заведения, желаещи да кандидатстват и участват в мобилност с учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на Програмата. Тези висши учебни заведения трябва да се намират в посочените по-долу държави.

За висшите учебни заведения, намиращи се в други държави, не се изисква харта за висше образование „Еразъм“. Рамката за качество ще бъде създадена посредством междуинституционални споразумения между висшите учебни заведения. Хартата се предоставя за целия период на действие на Програмата. Изпълнението на хартата за висше образование „Еразъм“ ще бъде наблюдавано. Нарушаването на който и да е от заложените в нея принципи и ангажименти може да доведе до отнемането ѝ от Европейската комисия.

Висшите учебни заведения, установени в една от следните държави, имат право да кандидатстват за харта за висше образование „Еразъм“:

  • държавите членки на Европейския съюз;
  • държавите от ЕАСТ-ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия);
  • държавите – кандидатки за членство в ЕС (Сърбия, бившата югославска република Македония и Турция.

Националните органи определят сред кандидатите, висшите учебни заведения, които имат право да участват на своите територии в мобилност с учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на Програмата.

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 29 март 2019 г.

Ориентировъчната дата за публикуване на резултатите от подбора е 25 октомври 2019 г.

Информация за Програмата може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Кандидатурите се подават в съответствие с насоките, предоставени на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.