Вие сте тук

Покана за предложения за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството

понеделник, 27 Май, 2019 - 14:10
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 май е публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството.

Главната цел на поканата е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС) и относно вредата, която нанасят нарушенията на правата върху ИС.

Повишаването на познанията и ангажирането на приоритетна аудитория в стремежа да се насърчи зачитането на интелектуалната собственост следва да има за краен резултат промяна в поведението на хората, изразяваща се в намаляване купуването на фалшифицирани стоки и изтеглянето на цифрово съдържание от незаконни източници.

Конкретните цели на поканата са, както следва:

 • разширяване на познанията за ценността на ИС като инструмент за защита на творчеството и иновациите, чрез предоставяне на конкретна и обективна информация за ИС в този контекст и повишаване на информираността относно вредата, която нанасят нарушенията на правата върху ИС;
 • ангажиране на приоритетна аудитория във връзка с тези въпроси. Трябва да се вземат предвид съответните възможности за постигането на тази цел, и по-специално какво отношение очаква аудиторията по посочените въпроси (непокровителствено, обективно и неутрално) с оглед на промяна на поведението и намаляване на привлекателността на фалшифицирането и пиратството.

Очаквани резултати:

 • осигуряване на максимален обхват на набелязаните цели;
 • създаване на ангажираност от страна на съответни лица с влияние като блогъри, творци и други участници, като например учители и академични експерти или разпространители на информация, като медии, обществени органи или младежки сдружения, които са в състояние да достигнат до целевите групи посредством ясно определен и измерим процес;
 • гарантиране на устойчивостта и възможностите за разрастване на резултатите от проекта.

Целевите проекти по отделните обособени позиции са:

 • Обособена позиция 1 – достигане до деца и учители/бъдещи учители чрез образователни дейности в академична и неакадемична учебна среда;
 • Обособена позиция 2 – достигане до потребителите/гражданите и особено до младите хора.

Кандидатите, които се считат за допустими по тази покана, трябва:

 • да бъдат юридическо лице, публично или частно. Например:
  • организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;
  • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
  • университет, фондация, частно дружество или телевизионен канал.

Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.

 • да бъдат регистрирани в една от 28-те държави членки и да представят доказателство от своята държава по регистрация, удостоверяващо, че са регистрирани по надлежния ред от най-малко 2 години.

Максималната продължителност (срокът на допустимост) е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства.

Дейностите трябва да се извършват в една или повече от следните държави: 28-те държави членки на ЕС.

Дейностите, които ще бъдат финансирани по обособените позиции, са неизчерпателни и биха могли да обхващат например:

 • дейности на медии и социални медии;
 • производство и разпространяване на аудио-визуални материали или публикации;
 • организиране на събития, изложения, изложби и дейности по обучение, които са част от конкретния проект;
 • информационно-развлекателни дейности (дискусии, младежки програми, викторини, видеоигри или музикални програми и др.);
 • базирани в интернет инструменти, дейности, решения и др.

Недопустими са следните видове дейности:

 • проекти, състоящи се главно (или само) от индивидуални спонсорирания за участие/изказвания на работни форуми, семинари, конференции, конгреси или други дискусионни дейности;
 • проекти, състоящи се главно (или само) от индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 1 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕUIPO не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи, посочена от кандидата.

Пакетът с документи за кандидатстване е на разположение в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 2 юли 2019 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приема никакъв друг начин на подаване на предложения.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството – GR/002/19 (413.95 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 29 май е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

вместо: „GR/002/19“

да се чете: „GR/001/19“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.