Вие сте тук

Покана за предложения за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството

Дата на публикуване: 
понеделник, 27 Май, 2019 - 14:10
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 май е публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството.

Главната цел на поканата е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС) и относно вредата, която нанасят нарушенията на правата върху ИС.

Повишаването на познанията и ангажирането на приоритетна аудитория в стремежа да се насърчи зачитането на интелектуалната собственост следва да има за краен резултат промяна в поведението на хората, изразяваща се в намаляване купуването на фалшифицирани стоки и изтеглянето на цифрово съдържание от незаконни източници.

Конкретните цели на поканата са, както следва:

 • разширяване на познанията за ценността на ИС като инструмент за защита на творчеството и иновациите, чрез предоставяне на конкретна и обективна информация за ИС в този контекст и повишаване на информираността относно вредата, която нанасят нарушенията на правата върху ИС;
 • ангажиране на приоритетна аудитория във връзка с тези въпроси. Трябва да се вземат предвид съответните възможности за постигането на тази цел, и по-специално какво отношение очаква аудиторията по посочените въпроси (непокровителствено, обективно и неутрално) с оглед на промяна на поведението и намаляване на привлекателността на фалшифицирането и пиратството.

Очаквани резултати:

 • осигуряване на максимален обхват на набелязаните цели;
 • създаване на ангажираност от страна на съответни лица с влияние като блогъри, творци и други участници, като например учители и академични експерти или разпространители на информация, като медии, обществени органи или младежки сдружения, които са в състояние да достигнат до целевите групи посредством ясно определен и измерим процес;
 • гарантиране на устойчивостта и възможностите за разрастване на резултатите от проекта.

Целевите проекти по отделните обособени позиции са:

 • Обособена позиция 1 – достигане до деца и учители/бъдещи учители чрез образователни дейности в академична и неакадемична учебна среда;
 • Обособена позиция 2 – достигане до потребителите/гражданите и особено до младите хора.

Кандидатите, които се считат за допустими по тази покана, трябва:

 • да бъдат юридическо лице, публично или частно. Например:
  • организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;
  • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
  • университет, фондация, частно дружество или телевизионен канал.

Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.

 • да бъдат регистрирани в една от 28-те държави членки и да представят доказателство от своята държава по регистрация, удостоверяващо, че са регистрирани по надлежния ред от най-малко 2 години.

Максималната продължителност (срокът на допустимост) е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства.

Дейностите трябва да се извършват в една или повече от следните държави: 28-те държави членки на ЕС.

Дейностите, които ще бъдат финансирани по обособените позиции, са неизчерпателни и биха могли да обхващат например:

 • дейности на медии и социални медии;
 • производство и разпространяване на аудио-визуални материали или публикации;
 • организиране на събития, изложения, изложби и дейности по обучение, които са част от конкретния проект;
 • информационно-развлекателни дейности (дискусии, младежки програми, викторини, видеоигри или музикални програми и др.);
 • базирани в интернет инструменти, дейности, решения и др.

Недопустими са следните видове дейности:

 • проекти, състоящи се главно (или само) от индивидуални спонсорирания за участие/изказвания на работни форуми, семинари, конференции, конгреси или други дискусионни дейности;
 • проекти, състоящи се главно (или само) от индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 1 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕUIPO не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи, посочена от кандидата.

Пакетът с документи за кандидатстване е на разположение в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 2 юли 2019 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приема никакъв друг начин на подаване на предложения.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството – GR/002/19 (413.95 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 29 май е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

вместо: „GR/002/19“

да се чете: „GR/001/19“.