Вие сте тук

Покана за предложения за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Дата на публикуване: 
сряда, 28 Април, 2021 - 10:32
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 април е публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството.

Целта на поканата е да се повиши осведомеността относно ползите от защитата на правата на интелектуална собственост (ПИС) и относно вредите, причинени от нарушаването на тези права, като се подчертае значението на ИС за младите европейци в подкрепа на творчеството, иновациите и предприемачеството. Тя има за цел да се увеличат знанията и да се ангажира приоритетната аудитория, за да бъде насърчено зачитането на правата на ИС, за да може в крайна сметка да се промени поведението на хората, като се намалят покупките им на фалшифицирани стоки и достъпът им до цифрово съдържание от незаконни източници.

Конкретните цели на поканата са:

  • разширяване на познанията за ползата от ИС като средство за защита на творчеството и иновациите чрез предоставяне на конкретна и обективна информация за ИС в този контекст и повишаване на информираността относно вредата, която нарушаването на ПИС нанася;
  • ангажиране на приоритетна аудитория във връзка с тези въпроси, като се вземат предвид съответните възможности за постигането на тази цел, и по-специално какво отношение очаква аудиторията по посочените въпроси (непокровителствено, обективно и неутрално) с оглед на промяна на поведението, намаляване на привлекателността на фалшифицирането и пиратството.

Поканата за представяне на предложения за 2021 г. е структурирана около две направления:

  • Направление 1: Достигане до деца, младежи и/или учители/бъдещи учители чрез образователни дейности в академична и неакадемична учебна среда.
  • Направление 2: Достигане до потребителите, и по-специално до младите потребители.

Допустими кандидати

За да отговарят на условията, кандидатите трябва да са публични или частни органи, регистрирани в една от 27-те държави членки преди повече от 2 години.

Публично-правни субекти, получаващи финансови средства или подкрепа от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO) чрез други мерки за финансиране, напр. програми за сътрудничество, които имат същите цели като поканата, не се допускат до участие (напр. национални и регионални служби по ИС или международни организации).

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

Освен това по отношение на направление 2 в предложението следва да бъдат предложени дейности, които се осъществяват най-малко в три държави-членки на ЕС.

Не се допускат следните дейности/проекти:

  • проекти, включващи само или главно индивидуални спонсорирания за участие или изказвания на работни форуми, семинари, конференции и конгреси или други мероприятия;
  • проекти, включващи само или главно индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.

Кандидатите могат да кандидатстват и по двете направления, но за всяко направление имат право да подадат само по едно предложение. Така те могат да получат безвъзмездни средства по едното или по двете направления.

Според прогнозната оценка общият бюджет, наличен за финансирането на действия по настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 1 000 000 EUR (направление 1: 400 000 EUR и направление 2: 600 000 EUR). Тази сума ще бъде разпределена в рамките на две години от срока на наличност на бюджета, а наличието на средствата, съответстващи на бюджета за 2022 г., ще зависи от одобрението на бюджета от страна на бюджетния орган на Службата.

Минималният и максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде следният:

  • Направление 1: 20 000 – 60 000 EUR
  • Направление 2: 40 000 – 100 000 EUR

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства.

Пакетът с документи за кандидатстване е достъпен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-gr-002-21

Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO чрез онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 8 юни 2021 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приема никакъв друг начин на подаване на заявление.

Кандидатите се уверяват, че са предоставени всички документи, изискани и упоменати в електронните формуляри.

Предложенията, които не включват всички посочени приложения и които са подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството – GR/002/21 (543.92 KB, PDF)