Вие сте тук

Покана за предложения за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
сряда, 28 Април, 2021 - 10:32
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 април е публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството.

Целта на поканата е да се повиши осведомеността относно ползите от защитата на правата на интелектуална собственост (ПИС) и относно вредите, причинени от нарушаването на тези права, като се подчертае значението на ИС за младите европейци в подкрепа на творчеството, иновациите и предприемачеството. Тя има за цел да се увеличат знанията и да се ангажира приоритетната аудитория, за да бъде насърчено зачитането на правата на ИС, за да може в крайна сметка да се промени поведението на хората, като се намалят покупките им на фалшифицирани стоки и достъпът им до цифрово съдържание от незаконни източници.

Конкретните цели на поканата са:

  • разширяване на познанията за ползата от ИС като средство за защита на творчеството и иновациите чрез предоставяне на конкретна и обективна информация за ИС в този контекст и повишаване на информираността относно вредата, която нарушаването на ПИС нанася;
  • ангажиране на приоритетна аудитория във връзка с тези въпроси, като се вземат предвид съответните възможности за постигането на тази цел, и по-специално какво отношение очаква аудиторията по посочените въпроси (непокровителствено, обективно и неутрално) с оглед на промяна на поведението, намаляване на привлекателността на фалшифицирането и пиратството.

Поканата за представяне на предложения за 2021 г. е структурирана около две направления:

  • Направление 1: Достигане до деца, младежи и/или учители/бъдещи учители чрез образователни дейности в академична и неакадемична учебна среда.
  • Направление 2: Достигане до потребителите, и по-специално до младите потребители.

Допустими кандидати

За да отговарят на условията, кандидатите трябва да са публични или частни органи, регистрирани в една от 27-те държави членки преди повече от 2 години.

Публично-правни субекти, получаващи финансови средства или подкрепа от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO) чрез други мерки за финансиране, напр. програми за сътрудничество, които имат същите цели като поканата, не се допускат до участие (напр. национални и регионални служби по ИС или международни организации).

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

Освен това по отношение на направление 2 в предложението следва да бъдат предложени дейности, които се осъществяват най-малко в три държави-членки на ЕС.

Не се допускат следните дейности/проекти:

  • проекти, включващи само или главно индивидуални спонсорирания за участие или изказвания на работни форуми, семинари, конференции и конгреси или други мероприятия;
  • проекти, включващи само или главно индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.

Кандидатите могат да кандидатстват и по двете направления, но за всяко направление имат право да подадат само по едно предложение. Така те могат да получат безвъзмездни средства по едното или по двете направления.

Според прогнозната оценка общият бюджет, наличен за финансирането на действия по настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 1 000 000 EUR (направление 1: 400 000 EUR и направление 2: 600 000 EUR). Тази сума ще бъде разпределена в рамките на две години от срока на наличност на бюджета, а наличието на средствата, съответстващи на бюджета за 2022 г., ще зависи от одобрението на бюджета от страна на бюджетния орган на Службата.

Минималният и максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде следният:

  • Направление 1: 20 000 – 60 000 EUR
  • Направление 2: 40 000 – 100 000 EUR

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства.

Пакетът с документи за кандидатстване е достъпен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-gr-002-21

Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO чрез онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 8 юни 2021 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приема никакъв друг начин на подаване на заявление.

Кандидатите се уверяват, че са предоставени всички документи, изискани и упоменати в електронните формуляри.

Предложенията, които не включват всички посочени приложения и които са подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството – GR/002/21 (543.92 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.