Вие сте тук

Покани за финансиране на европейски политически партии и политически фондации

Дата на публикуване: 
вторник, 16 Юни, 2020 - 11:01
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 юни са публикувани покани за представяне на предложения за финансиране на европейски политически партии и политически фондации.

Покана за финансиране (№ IX-2021/01) – „Финансиране за европейски политически партии“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за дейности и цели на европейските политически партии, определени в техните устави, за финансовата година от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Видът на средствата представлява финансиране за европейските политически партии в съответствие с дял ХI от Финансовия регламент („финансиране“). Вноската е под формата на възстановяване на процент от действително направени разходи, които са допустими за възстановяване.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент, не трябва да надвишава 90 % от възстановимите разходи, посочени в прогнозния бюджет, и 90 % от действително извършените възстановими разходи.

Предвиденото финансиране за финансовата 2021 година по статия 402 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически партии“ възлиза на 46 000 000 EUR, съгласно приетия от Парламента проект на бюджетна прогноза. Наличните бюджетни кредити, които ще бъдат разпределени, ще бъдат определени от бюджетния орган в окончателния одобрен бюджет за 2021 г.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид, като е използван формулярът за заявление, приложен към настоящата покана, заедно с всички изисквани придружаващи документи;
  • съдържат ангажимент, изразен писмено чрез подписването на формуляра за декларация, приложен към настоящата покана, с който заявителят приема реда и условията, както и критериите за отстраняване, определени в приложение 1а към Решението на Бюрото от 1 юли 2019 г.;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя;
  • са изпратени до председателя на Европейския парламент до 30 септември 2020 г. под формата на електронно копие, за предпочитане в pdf формат, на следния e-mail: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

Оригиналните заявления се съхраняват от заявителя и се изпращат на Парламента в своята цялост или частично при поискване от службите на Парламента на следния физически адрес:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031 L-2929
Luxembourg
LUXEMBOURG

Покана за представяне на предложения (№ IX-2021/02) – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за работната програма на европейските политически фондации за финансовата година от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Видът на средствата представлява финансиране за европейските политически фондации в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент („финансиране“). Безвъзмездните средства са под формата на възстановяване на процент от действително направени допустими разходи.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент, не надвишава 95 % от допустимите разходи, посочени в прогнозния бюджет, нито 95 % от действително извършените допустими разходи.

Предвиденото финансиране за финансовата 2021 година по член 403 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически фондации“ възлиза на 23 000 000 EUR, съгласно приетия от Парламента проект на бюджетна прогноза. Наличните бюджетни кредити, които ще бъдат разпределени, ще бъдат определени от бюджетния орган в окончателния одобрен бюджет за 2021 г.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид с формуляра, приложен към настоящата покана, заедно с всички изисквани придружаващи документи;
  • съдържат ангажимент, изразен писмено чрез подписването на формуляра за декларация, приложен към настоящата покана, с който заявителят приема общите условия, както и критериите за отстраняване, определени в приложение 1б към Решението на Бюрото от 1 юли 2019 г.;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя;
  • са изпратени до председателя на Европейския парламент до 30 септември 2020 г. под формата на електронно копие, за предпочитане в pdf формат, на следния e-mail: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

Оригиналните заявления се съхраняват от заявителя и се изпращат на Парламента в своята цялост или частично при поискване от службите на Парламента на следния физически адрес:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031 L-2929
Luxembourg
LUXEMBOURG

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за финансиране (№ IX-2021/01) – „Финансиране за европейски политически партии“ (2.51 MB, PDF)

Покана за представяне на предложения (№ IX-2021/02) – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“ (2.12 MB, PDF)