Вие сте тук

Покани за финансиране на европейски политически партии и политически фондации

петък, 25 Юни, 2021 - 10:41
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 юни са публикувани покани за представяне на предложения за финансиране на европейски политически партии и политически фондации.

Покана за финансиране (№ IX-2022/01) - „Финансиране за европейски политически партии“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за дейности и цели на европейските политически партии, определени в техните устави, за финансовата година от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г. Финансирането е съгласно реда и условията, определени в споразумението за финансиране, което се сключва между европейската политическа партия бенефициент и Европейския парламент.

Видът на средствата представлява финансиране за европейските политически партии в съответствие с дял ХI от Финансовия регламент. Вноската е под формата на възстановяване на процент от действително направени разходи, които са допустими за възстановяване.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент, не трябва да надвишава 90% от възстановимите разходи, посочени в прогнозния бюджет, и 90 % от действително извършените възстановими разходи.

Предвиденото финансиране за финансовата 2022 г. по статия 402 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически партии“ възлиза на 46 000 000 EUR, съгласно приетия от Европейския парламент проект на бюджетна прогноза. Наличните бюджетни кредити, които ще бъдат разпределени, ще бъдат определени от бюджетния орган в окончателния одобрен бюджет за 2022 г.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид, като се използва формулярът, приложен към тази покана, заедно с всички изисквани придружаващи документи;
  • съдържат ангажимент, изразен писмено чрез подписването на формуляра за декларация, приложен към поканата, с който заявителят приема реда и условията, както и критериите за отстраняване, определени в приложение 1а към Решението на Бюрото от 1 юли 2019 г.;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя;
  • са изпратени до председателя на Европейския парламент до 30 септември 2021 г., за предпочитане във формат PDF, под формата на електронно копие или електронен оригинал (съдържащ квалифициран електронен подпис), на следния e-mail: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

Покана за представяне на предложения (№ IX-2022/02) - „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за работната програма на европейските политически фондации за финансовата година от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г. Финансирането е съгласно реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, което се сключва между европейската политическа фондация бенефициент и Европейския парламент.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент, не надвишава 95% от допустимите разходи, посочени в прогнозния бюджет, нито 95% от действително извършените допустими разходи.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид, като се използва формулярът, приложен към тази покана, заедно с всички изисквани придружаващи документи;
  • съдържат ангажимент, изразен писмено чрез подписването на формуляра за декларация, приложен към поканата, с който заявителят приема общите условия, както и критериите за отстраняване, определени в приложение 1б към Решението на Бюрото от 1 юли 2019 г.;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя;
  • са изпратени до председателя на Европейския парламент до 30 септември 2021 г., за предпочитане във формат PDF, под формата на електронно копие или електронен оригинал (съдържащ квалифициран електронен подпис), на следния e-mail: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

Крайният срок за подаването на заявления за финансиране на европейски политически партии и политически фондации е 30 септември 2021 г.

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за финансиране (№ IX-2022/01) — „Финансиране за европейски политически партии“ (17.27 MB, PDF)

Покана за представяне на предложения (№ IX-2022/02) — „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“ (18.94 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.