Вие сте тук

Покани за предложения по Програма „Херкулес III“

петък, 21 Февруари, 2020 - 11:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари са публикувани две покани за представяне на предложения - за обучение, конференция и обмен на персонал и за юридическо обучение и проучвания през 2020 г. в рамките на Програма „Херкулес III“.

Допустими кандидати

Органите, които отговарят на условията за финансиране по поканите, са:

 • национални или регионални административни структури на държава членка, които способстват за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза; или
 • научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка и способстват за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Покана за представяне на предложения за обучение, конференция и обмен на персонал по Програма „ХЕРКУЛЕС III“

Допустими действия

Структурите могат да подадат заявления за действия в рамките на една от следните теми:

 • Специализирани обучителни сесии (тема 1) – Разработване на специализирани обучителни сесии за подобряване на способностите за разследване чрез придобиване на нови умения и знания за специализирани методологии и техники.
 • Конференции, работни срещи и семинари (тема 2) – Организиране на конференции, работни срещи и семинари между държавите членки, държавите кандидатки, други трети държави и международни публични организации:
  • за улесняване на обмена на информация, опит и добри практики
  • за създаване на мрежи и структурни платформи между държавите членки, държавите кандидатки, други трети държави и международни публични организации
 • Обмен на персонал (тема 3) – Организиране на обмен на персонал между националните и регионалните администрации (включително (потенциални) държави кандидатки и съседни държави) с цел да се допринесе за по-нататъшното развитие, подобряване и осъвременяване на уменията и компетенциите на персонала в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза.

Заявителите могат да подават повече от едно заявление за различни проекти в рамките на една и съща покана. От заявителите се изисква да изберат една основна тема и следва да знаят, че заявлението може да включва елементи и от други теми.

Индикативният размер на наличния бюджет за тази  покана е 750 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. Минималният праг за проект е 40 000 EUR. Бюджетът на даден проект, за който е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг. Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 30 април 2020 г., четвъртък, 17:00 ч. централноевропейско време и могат да се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“.

Покана за представяне на предложения за юридическо обучение и проучвания по Програма „Херкулес III“

Допустими действия

Структурите могат да подадат заявления за действия в рамките на една от следните теми:

 • Разработване и разпространение на сравнителноправни проучвания (тема 1) – разработване на научноизследователски дейности на високо равнище, включително проучвания в областта на сравнителното право (в това число разпространение на резултатите и заключителна конференция, ако е приложимо);
 • Сътрудничество и развитие на мрежи (тема 2) – подобряване на сътрудничеството между практикуващите специалисти и представителите на академичните среди и развитие на мрежи, ангажирани със защитата на финансовите интереси на Съюза, включително подкрепа за сдруженията в областта на европейското наказателно право и защита на финансовите интереси на ЕС;
 • Периодични публикации (тема 3) – повишаване на информираността на представителите на съдебната власт и на други клонове на юридическата професия по въпросите на защитата на финансовите интереси на Съюза, включително разпространяването на научни знания.

Заявителите могат да подават повече от едно заявление за различни проекти в рамките на една и съща покана. От заявителите се изисква да изберат една основна тема и следва да знаят, че заявлението може да включва елементи и от други теми.

Индикативният размер на наличния бюджет е 500 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-много 90 % от допустимите разходи. Минималният праг за проект по компонента „Юридическо обучение и проучвания“ е 40 000 EUR. Бюджетът на даден проект, за който е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг. Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 7 май 2020 г., четвъртък, 17:00 ч. централноевропейско време и могат да се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.