Вие сте тук

Покани за предложения по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 —2027 г.)

Хоризонт
Дата на публикуване: 
вторник, 6 Декември, 2022 - 11:16
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 декември са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на работната програма за 2023-2024 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 -2027 г.).

С Решение C(2022) 7550 от 6 декември 2022 г.Комисията прие горепосочената работна програма, която включва покани за представяне на предложения и свързани дейности.

Те зависят от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проекта за общ бюджет на Съюза за съответните години от бюджетния орган, или – ако бюджетът за конкретна година не бъде приет – на бюджетните кредити, предвидени в режима на временни суми от една дванадесета.

Комисията си запазва правото да отмени или да коригира действията.

Работната програма, включително сроковете и бюджетите за действията, информацията за условията на действията, както и указанията за кандидатите относно начина за представяне на предложенията, е на разположение чрез уебсайта на Европейската комисия, посветен на възможностите за финансиране и обществени поръчки - Funding & Tenders Portal. Цялата информация ще бъде актуализирана при необходимост на същия портал за финансиране и обществени поръчки.