Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси членове на апелативните състави

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
вторник, 23 Ноември, 2021 - 11:03
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 ноември е публикувано обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на две длъжности като членове на апелативните състави на Службата.

Службата е децентрализирана агенция на Европейския съюз и предоставя закрила на права на интелектуална собственост (ИС) на предприятия и иноватори от ЕС и извън него.

От създаването на Службата през 1994 г. седалището ѝ се намира в Аликанте, Испания. EUIPO извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на Службата на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по ИС в държавите от ЕС, с потребителите и с други институционални партньори. Всички тези служби образуват мрежата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPN), в която те си сътрудничат, като предоставят на потребителите хармонизирани услуги за регистрация – както на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език. Същевременно някои производства могат да бъдат проведени на други официални езици на Европейския съюз.

Организационната структура на EUIPO включва няколко функционални отдела, които са пряко подчинени на изпълнителния директор и/или на заместник изпълнителния директор.

Апелативните състави са отделни звена в рамките на Службата, които независимо преразглеждат решенията на Службата. Последващи обжалвания са възможни пред съдилищата на ЕС в Люксембург.

Към настоящия момент апелативните състави се състоят от един председател, четирима председатели на отделни апелативни състави и шестнадесет членове, подпомагани от юридически и административен персонал. Председателят на апелативните състави, председателите на отделните апелативни състави и членовете са под ръководството на управителния съвет на Службата. Над 100 служители работят в апелативните състави, включително в регистъра, в служба „Познания и информационна поддръжка“, служба „Алтернативно решаване на спорове“ и служба „Съдебни спорове“.

От члена на апелативен състав на EUIPO се изисква да разглежда случаи и да изготвя решения по жалби срещу решения на първа инстанция на Службата (проверка на марки или дизайни, възражения, отмяна и обявяване на недействителност на дизайн).

Решенията на апелативните състави се вземат от трима членове, най-малко двама от които трябва да имат юридическа квалификация. В някои специфични случаи решенията се вземат от разширен състав, председателстван от председателя на апелативните състави, или еднолично от член, който трябва да има юридическа квалификация. Председателят на апелативните състави и председателите и членовете на апелативните състави са независими. Те не са обвързани от никакви инструкции в решенията си.

В съответствие с решенията, взети от Президиума на апелативните състави, членовете могат да бъдат назначавани към един или няколко апелативни състави.

За да бъде допуснат до участие в тази процедура за подбор, към крайния срок за подаване на заявления кандидатът трябва да отговаря на всички изброени по-долу условия:

  • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от граждански права;
  • да е изпълнил всички задължения, наложени от приложимото законодателство относно военната служба;
  • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
  • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
  • да може да изпълни пълен 5-годишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66 години. Очакваната дата на встъпване в длъжност е 1 юли 2022 г.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата.

Заявленията се подават за предпочитане по електронна поща, на следния адрес: MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Кандидатурите трябва да бъдат получени преди полунощ на 4 януари 2022 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободни длъжности – Член на апелативен състав (EXT/21/109/AD 11/BOA) (899.65 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.